مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

مقدمه:

پژوهش کوشش منظمی می باشد که بمنظور پاسخگویی به یک یا چند سوال انجام می شود. جان دیویی در کتاب ” منطق نظریه پژوهش ” را چنین تعریف کرده می باشد : پژوهش عبارتست از تغیر کنترل شده یک جایگاه غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ  ویژگی ها و روابط ، کاملاً معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار دارد که عناصر اصلی یا اولی بصورت یک متحد تغییر یافته اند. ( دلاور ، 1385، ص30)

پژوهش را می توان تجزیه و تحلیل ، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی ریا، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهای رویداد ها منجر می گردد، تعریف نمود. ( خاکی، 1383، ص87)

پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت های منطقی، منسجم، منظم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته ای زیر بصورت فردی یا گروهی انجام می شود :

ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی ( پژوهش بنیادی)

توصیف شرایط یا توجه عمده ای از افراد ( پژوهش پیمایشی، همبستگی، …)

جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی ( پژوهش کاربردی)

در طی فرایند پژوهش با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به گونه عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی کوشش کوشش می گردد،  که ادعا ها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. ( خاکی، 1383، ص88 )

با این اوصاف روش پژوهش را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، و راه های معتبر نظام یافته ای برای مطالعه واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات دانست، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد.

در این فصل از روش های مورد بهره گیری در پژوهش به مقصود مطالعه جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری،  روش ها و ابزار مورد بهره گیری برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و اظهار گرفته می باشد.

 

 

 

3-2- طرح پژوهش :

به گونه کلی انواع پژوهش بر دواساس طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس هدف که شامل :

پژوهش های ( بنیادی)، پژوهش کاربردی، پژوهش و توسعه، تحقیقات ارزیابی ئ پژوهش عملی( کاربردی) می باشد.

هدف از پژوهش کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این پژوهش هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر پژوهش کاربردی کوشش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. ( خاکی، 1383، ص95 )

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی ا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد