مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

تأثیر روابط گروهی و ارتباط با رهبر بر تعهد سازمانی

در ارتباط با تأثیر روابط گروهی و ارتباط با رهبر به موارد زیر تصریح شده می باشد:

انسجام گروه: بعضی مطالعات ارتباط انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر، ارتباط این دو را منفی دانسته‌اند. البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده می باشد.

وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات، ارتباط وابستگی وظایف با تعهد، مثبت و متوسط گزارش شده می باشد. موریس و استیزر اظهار می‌دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند، از کمک خود به سازمان و گروه‌های مرتبط آگاهی خواهند پیدا نمود و این خود به تعهد نظری به سازمان منجر می گردد.

ملاحظه‌کاری و ساخت‌دهی مدیران: هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی، همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان می‌دهند که این ارتباط توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین‌دستان تعدیل می گردد.

ارتباط با رهبر: چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی، همبستگی قوی و مثبت دارد. بدین معنی، مدیرانی که ارتباطات به‌موقع و صحیحی ایجاد می‌کنند؛ موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می‌گردند. رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیط‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، تأثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می گردد.

 

2ـ3ـ4ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی

در تعدادی از مطالعات، میان اندازه سازمان و اندازه تعهد سازمانی همبستگی معنی‌داری ملاحظه شده می باشد. تصریح می گردد که در سازمان‌های بزرگ امکانات ترفیع بیشتر می باشد و این امر به تعهد سازمانی منجر می گردد؛ اما این مسئله توسط تجزیه‌وتحلیل متا تأیید نشده می باشد. موریس و استیزر چنین اظهار می‌دارند که استنباط کارمند از عدم تمرکز با اندازه مشارکت واقعی ارتباط داشته و به‌وسیله درگیر شدن در سازمان، تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا می کند؛ اما این ادعا نیز توسط تجزیه‌وتحلیل متا مورد تأیید قرار نگرفته می باشد (ر. ک. پایگاه اطلاع‌رسانی دانش‌نیوز، 1389).

 

2ـ4ـ وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی

در تحقیقات انجام‌شده وضعیت تأثیر را از طریق تضاد تأثیر، ابهام تأثیر و تعدد تأثیر اندازه‌گیری کرده‌اند. بر اساس مطالعات موردی که همکاران در سال 1982 میلادی، وضعیت تأثیر یکی از مقدمات ایجاد تعهد می باشد. پژوهش ماتیو و زاجاک نیز این مسئله را تأیید می کند. یکی از فرض‌ها در این مورد این می باشد که وضعیت تأثیر، ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری می باشد؛ اما مسئله‌ای که روشن نیست این می باشد که آیا ارتباط‌ای بین وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی مستقیم می باشد و یا توسط متغیرهای دیگری ازجمله تعهد سازمانی و فشارهای شغلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ (رنجبریان، 1375).

پارسونز جامعه‌شناس آمریکائی و از صاحب‌نظران مکتب ساخت‌گرایی در جامعه‌شناسی هر نظام اجتماعی را برای اینکه بتواند کارکردهای اصلی خود را به انجام برساند دارای چهار کارکرد ابزاری می‌داند که عبارت‌اند از هدف‌‌جویی، انطباق و سازگاری با محیط، وحدت و هماهنگی و حفظ موجودیت الگویی و برای حفظ نظام اجتماعی بر دو نکته تأکید دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه