مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

تعریف عملیاتی کانال های ارتباطی

خاطر نشان می گردد که در این پژوهش مقصود از کانال ارتباطی همان ارتباطات چهره به چهره، بهره گیری از تلفن، پست الکترونیک، فکس، نامه و یادداشت و اینترنت ( شبکه داخلی سازمان ) می باشد که بعنوان وسیله ارتباطی بین کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها مورد بهره گیری قرار می گیرد.

تعریف عملیاتی ارتباطات عمودی

مقصود از ارتباط عمودی در این پژوهش اندازه تعاملاتی می باشد که بین کارکنان و مدیران ( از پایین به بالا واز بالا به پایین) جهت رسیدن به اهداف سازمانی و مشارکت در سازمان انجام می شود. در این پژوهش ارتباط عمودی با گویه هایی همچون کارکنان ارتباط تعاملی سازنده و موفقی با روسا مدیران مافوق خود دارند و کارکنان تا چه حد با مدیران سازمانی خود در ارتباط هستند مورد سنجش قرار گرفته اند. جهت تعیین کردن نمرات این مولفه از مجموع نمرات  پرسشنامه متعلق به این متغییر بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی ارتباطات افقی

مقصود از ارتباطات افقی در این پژوهش اندازه تعاملاتی می باشد که بین کارکنان هم رده وهم پایه  سازمان در جهت نیل به اهداف خرد وکلان سازمان انجام می شود.جهت مطالعه وتحلیل متغییر  ارتباطات افقی از نمرات گویه های مختص به این متغییر در پرسشنامه بهره گیری می گردد.

تعریف عملیاتی متغییر رضایت شغلی

اندازه نمراتی که فرد درآزمون رضایت شغلی کسب می کند. شایان ذکر می باشد که دراین پژوهش هرکجا اصطلاح رضایت شغلی به کار برده گردید،مقصود حاصل جمع اجزای مولفه رضایت شغلی (امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،بهره گیری از مهارت شغلی و هدف گذاری شغلی)می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد