مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

دیدگاه عمومی‌

دیدگاه عمومی مسئولیت اجتماعی با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق می باشد. این دیدگاه دامنه‌ای گسترده‌تر از دیدگاه مسئولیت‌پذیری دارد. دیدگاه عمومی‌، بنگاه‌های اقتصادی را به‌عنوان شرکا دولت و سایر مؤسسات و نهادهای جامعه (مثل آموزش‌وپرورش و. . .) تعریف کرده و معتقد می باشد که سازمان ملزم می باشد تا در جهت حل مسائل و معضلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عموم افراد در کنار سایر مؤسسات عمومی ‌فعالیت کند. درنتیجه سودآوری، تنها یکی از هدف‌های بنگاه اقتصادی به شمار می رود. ازاین‌رو سازمان آزاد نیست که تنها هدف‌های فردی خود را ترغیب کند. از دیدگاه عمومی‌، سازمان متعهد می باشد به همان اندازه که هدف‌های شخصی خود را دنبال می کند، هدف‌های بشردوستانه را نیز پیگیری نماید.

طرفداران این فلسفه عقیده دارند که زیرا جامعه اجازه فعالیت و بهره گیری از منابع کمیاب را به سازمان اعطاء کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به وجود آورده می باشد، سازمان بایستی خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2ـ7ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی خود دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی دارند و ازاین‌رو در قبول یا رد آن دلایلی را هم عرضه می‌دارند.

علت های موافقان مسئولیت اجتماعی عبارت‌اند از:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد