عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

 2روبرت گویر[1] در کتاب فراگرد ارتباط مى‌گوید

شرام معتقد می باشد لاسول کمک های زیادی در فرآیند اندیشه پردازی در مطالعات ارتباطی داشته می باشد که می توان در سه بخش طبقه بندی نمود.ارائه روش پژوهشی تا جایی که می توان وی را از حیثی پایه گذار واقعی پژوهش های ارتباطی دانست.
ارائه نگاهی ژرف به تبلیغات: وی می گفت تبلیغات «نظارت بر عقاید» توسط نمادهای ارزشمند می باشد… و این مانند داستان ها، شایعات،] گزارش ها [ ، تصاویر و دیگر اشکال مختلف «ارتباطات اجتماعی[1] » می باشد. به باور لاسول کارکردهای این اشکال توسط اشارات و توهم سریع­به­قدرت­منتهی­می­گردد.
سومین خدمت لاسول به حوزه مطالعات ارتباطی این بود که تأثیر سیاسی ارتباطات را فراتر از آن چیز که که اعمالی زیرا امتناع و مبارزات انتخاباتی نشان می دادند، عیان ساخت. (شرام،1381).

اندیشه دیگری که در این بخش مطالعه می گردد اندیشه لازارسفلد به همراه مرتون می باشد. لازارسفلد (1976-1901) را شاید نتوان نظریه پردازی بزرگ دانست اما تاثیر گذاری برجسته ای در این زمینه داشته می باشد. پژوهش های وی خلاقیت عجیبی داشته می باشد. وی درحوزه پژوهش بازار یا بازار پژوهی بسیار برجسته بوده می باشد. آثار به جای مانده از او پژوهش های وی و نیز کارهای مشترک وی با دانشجویانش می باشد. لازارسفلد به همراه مرتن در زمره اولین دانشمندانی بودند که نظریه تأثیر گذاری بی حد و حصر رسانه ای را مورد تردید قرار دادند. از دید آنان اثر گذاری رسانه ها، در صورتی که ساختار محیط کلان و یا افواه مناسب و موافق پیام رسانه ای نبا گردید، با تنگنا روبرو خواهد بود(ساروخانی،1383).

نظریه لازارسفلد[2] و مرتون[3]

لازارسفلد و مرتون بر این عقیده اند که برای تاثیر رسانه سه شرط: انحصاری کردن، جهت دهی به ارزشها و اجتناب از تغییر ارزشهای اساسی و ارتباط چهره به چهره تکمیلی لازم می باشد. این دانشمندان با مطالعه مقایسه ای تبلیغات در زمینه مصرف و تبلیغات سیاسی نتیجه می گیرند که گر چه رسانه های جمعی در سمت دادن توجه های اساسی اثر بخش بوده اند، شواهد کمی هست که نشان دهد به تنهایی موجب تغییر توجه شده باشند. (سودین/تانکارد،1381).

خاطر نشان می گردد چنانچه پیام ارتباطی حاوی نکاتی باشد که در محیط پیرامون قابل جذب نباشد، یا با امکانات عملی محیط سازگار نباشد و یا آنکه با عقاید و ارزش های رایج محیط پیرامون تنافر داشته باشد، ممکن می باشد فرد در آغاز تحت تأثیر پیام قرار گیرد، لیکن به زودی و بعد از خارج شدن از اثرات خلسه ناشی از پیام جذاب وسیله ارتباطی، دچار تحیر و سرگردانی می گردد(ساروخانی، 1377).

[1] Social communication

[2] Paul Felix Lazarsfeld

[3] Robert C. Merton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد