شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-3. جمع­آوری، سازماندهی و توصیف داده ­ها

به مقصود برآورد ارتباط­ی بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری از داده­های ماهانه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بورس اوراق بهادار ایران از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1392 بهره گیری می­گردد. صندوق­ها شامل 20 صندوق سرمایه­گذاری مشترک می­باشند که مورد پژوهش قرار گرفته­اند.

اطلاعات و داده­های مورد نیاز به مقصود آزمون فرضیه­ها به تبیین زیر استخراج گردید. اطلاعات مربوط به بازده­های ماهانه، اندازه صندوق، ارزش دفتری و ارزش بازار، از سایت صندو­ق­های سرمایه­گذاری مربوطه استخراج گردید. اطلاعات مورد نیاز بازده بازار از سازمان بورس اوراق بهادار استخراج گردید. سایر اطلاعات و داده­های مورد نیاز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج گردید. به مقصود آزمون فرضیه­ها از نرم افزار EXCEL و نرم­افزار اقتصادسنجی6 Eview بهره گیری شده می باشد.

صندوق­های سرمایه­گذاری انتخاب شده به مقصود آزمون فرضیه­ها در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان 1392، در جدول شماره 3-1 نمایش داده شده­اند.

همانطور که نظاره می­گردد صندوق­ها در سه گروه صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام در مقیاس کوچک، سرمایه­گذاری در سهام در مقیاس بزرگ و صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طبقه­بندی شده­اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید