مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

انواع تعهد سازمانی

مدیران در مجموعه‌ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق‌نظر دارند:

1ـ تعهد نسبت به سازمان

2ـ تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب‌رجوع

3ـ تعهد نسبت به خود

4ـ تعهد نسبت به افراد و گروه کاری

5ـ تعهد نسبت به کار (رضائیان، 1374).

هرسی و بلانچارد اظهار می‌کنند که هر یک از تعهدات به‌گونه جداگانه فوق‌العاده در کار مدیریت مؤثر و بااهمیت می باشد (هرسی و بلانچارد، 1371).

حال به ترتیب به‌عنوان تعهدهای ذکرشده می‌پردازیم:

 

2ـ2ـ1ـ تعهد نسبت به سازمان

اولین تعهد مدیریت بر سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر، خود تصویرگر افتخار سازمان خویش می باشد. مدیر این تعهد را به‌گونه‌ای مثبت به سه طریق نشان می‌دهد. خوش‌نام کردن سازمان طرفداری از مدیریت رده‌بالا و اقدام کردن بر اساس ارزش‌های اصلی سازمان از موارد تعهد به سازمان هستند.

 

2ـ2ـ2ـ تعهد نسبت به مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاید مهم‌ترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می‌کوشند به مشتریان خدمت مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای آن‌ها.

 

2ـ2ـ3ـ تعهد نسبت به خود

سومین تعهد تکیه بر شخص مدیر دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می‌زند. آن‌ها در همه جایگاه‌ها به‌عنوان قدرتی قاطع اقدام می‌کنند. این طلب را با خدمت به خود و یا خودپرستی نباید اشتباه نمود. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه