عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

مقدمه

هدف از‌این بخش، مطالعه پژوهش‌ها و مطالعاتی می باشد که در زمینه ساختار سازمانی و رضایت شغلی انجام گرفته می باشد.‌این قسمت از پژوهش خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد.‌این فصل به سه بخش تقسیم شده می باشد. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با ساختار سازمانی و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و مطالعه‌های انجام شده در ارتباط با رضایت شغلی ذکر می گردد و در بخش سوم به ارائه مدل پژوهش پرداخته می گردد.

2-2- بخش اول: ساختار سازمانی

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم‌ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه‌هایی می باشد که برای نیل به هدف کوشش می‌کنند (بارنی و همکاران 1992؛ به نقل از الوانی 1377). آن مجموعه راه‌هایی می باشد که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند (میتزبرگ 1972، به نقل از الوانی 1377). ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش‌دهی، کانال‌های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1384). بوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیت‌های داخل سازمان، آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می گردد. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان، مدیرانی را می‌شناساند که از آنها آموزش و دستور می‌گیرند. کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی می باشد که ساختار برای سازمان فراهم می کند. ساختار سازمانی بایستی توان تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری، واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و اظهار ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی می باشد (اعرابی 1382).

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت می باشد و بر هر کسی در سازمان اثر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند، اما کم و بیش مفهومی انتزاعی می باشد. سنگ زیرین ساختار، تأثیر‌های افراد در سازمان و الگوی روابط میان تأثیر‌ها، ساختار سازمانی را شکل می‌دهد، پس ساختار را می‌توان انتظارات موجود از هر تأثیر و ارتباط میان آنها دانست. این تأثیر‌ها اغلب بوسیله تبیین پست‌ها و تبیین شغل‌ها و اسناد مکتوب که حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌کنند، جنبه قانونی می‌یابد (رابینز، ترجمه الوانی و همکاران 1376).

بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی فرق قایل می شوند. ساختار سازمانی که مفهوم کلی‌تری هست، بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می گردد. در نمودار سازمانی؛ روابط اختیار، کانال‌های ارتباط رسمی و گروه‌های کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان می باشد. پس می‌توان گفت ساختار آیینه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات، تفکیک بخش‌ها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات می باشد. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شکل نمودار سازمانی، نمایان می گردد که یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت ها، شیوه‌های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی می باشد. پس می‌توان این گونه استدلال نمود که نمودار سازمانی، تلخیص و تجریدی از واقعیت ساختار سازمانی می باشد (هودگ و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد