عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت می باشد که آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقّت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری، میسّر می باشد. [سکاران، 1384، ص 95].

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش به تبیین زیر می باشد:

1-9-1) متغیر وابسته- پذیرش بانکداری اینترنتی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقّق، تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن می باشد. به بیانی دیگر، آن یک متغیراصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرد. [خاکی،1383،ص166]. متغیر وابسته در این پژوهش پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد.

پذیرش بانکداری اینترنتی به معنای پذیرفتن و درک تکنولوژی جدیدی توسط مشتریان و قصد ادامه بهره گیری آنها از این تکنولوژی جهت انجام عملیات مالی و بانکی خود می باشد که براساس مفید بودن خدمات، اعتماد به بانک و ساده بودن عملیات اندازه گیری می گردد. [موغلی، 1386]. این متغیر با سوالات 14 تا 17 سنجیده می گردد.

 

 

1-9-2) متغیر واسطه:

متغیر واسطه‌ای متغیری می باشد که در زنجیره علت و معلول بین متغیر وابسته و مستقل قرار می‌گیرد. با این اوصاف یک متغیر واسطه از جهتی وابسته و از جهتی دیگر مستقل می باشد. تغییراتی که در آن روی می‌دهد موجب تغییر در اندازه متغیرهای دیگر می گردد  که به تبیین زیر می باشد: [سکاران، 1384، ص 80].

  • تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی:

تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در واقع انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه خود می باشد که کوشش می کند تا یک رفتار را انجام دهد. یک اقدام که در یک زمان به خصوصی انجام می گردد و در اصطلاحاتی از خود اقدام، زمینه و هدف توصیف می گردد که براساس بی میلی برای تغییر، دسترسی به اینترنت و رایانه و آزمون کردن روش های جدید جهت بهره گیری از خدمات بانکداری اینترنتی اندازه گیری می گردد. [شاه عالم و همکاران1، 2009]. این متغیر با سوالات 30 تا 33 پرسشنامه سنجیده می گردد.

1-9-3) متغیر مستقل:

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد. در واقع زمانی که متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز هست. هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، بر روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به اظهار دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را بایستی در تغییر در متغیر مستقل جستجو نمود. [سکاران، 1384، ص 85].

متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از:

  • ویژگی های وب سایت:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد