عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

جامعه  آماری

از آنجایی که هدف اصلی پژوهش کشف اصولی می باشد که در تمام جامعه صدق کند ، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد­، کاری بسیار وقت گیر و دشوار می باشد، پس محققین برای بجای آوردن پژوهش از جامعه نمونه گیری به اقدام می آورند و این نمونه به صورت کوچک شده کل جامعه مورد مطالعه خواهد بود .

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات غذایی چیکا در شهر تهران می­باشد.

 

11-1. نمونه آماری

در این پژوهش به دلیل اینکه حجم جامعه نامشخص می باشد ار فرمول نمونه گیری کوکران بهره گیری شده می باشد که با اضافه کردن 100 نفر به حجم نمونه برای اطمینان بیشتر تعداد 367 پرسشنامه بین مصرف کنندگان محصولات چیکا در سطح شهر تهران توزیع شده می باشد.

12-1. روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش پس از جمع آوری پرسشنامه­ها و استخراج پاسخها برای تبدیل داده­ها­ی اولیه حاصل از پرسشنامه­ها به حالت قابل بهره گیری داده ها وارد نرم افزار اس.پی.اس.اس[1]شده می باشد و سپس نسبت به استخراج آمار توصیفی با دسته بندی اطلاعات،تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به فراوانی­،میانگین آماری و جداول یک بعدی و دو بعدی اقدام شده و در ادامه فرضیات پژوهش با بهره گیری از تحلیل مسیر و توسط مدل معادلات ساختاری  مورد آزمون واقع شدند .

[1]Spss

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه