مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

:فرضیه های پژوهش

1-5-1:فرضیه اصلی

_به نظر می رسد بین ارتباطات درون سازمانی ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

2-5-1فرضیه های فرعی

_به نظر می رسد بین مولفه ارتباطات افقی (ارتباطات درون سازمانی )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

_ به نظر می رسد بین مولفه ارتباطات عمودی (ارتباطات درون سازمانی )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

_ به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (ارتباطات درون سازمانی )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

_به نظر می رسد بین مولفه ارتباطات افقی (ارتباطات درون سازمانی )وعوامل موثرمیزان رضایت شغلی پرسنل(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،بهره گیری از مهارت وهدف گذاری شغلی) ارتباط معناداری هست.

_ به نظر می رسد بین مولفه ارتباطات عمودی (ارتباطات درون سازمانی )وعوامل موثرمیزان رضایت شغلی پرسنل(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،بهره گیری از مهارت وهدف گذاری شغلی) ارتباط معناداری هست.

_ به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (ارتباطات درون سازمانی )وعوامل موثرمیزان رضایت شغلی پرسنل(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،بهره گیری از مهارت وهدف گذاری شغلی) ارتباط معناداری هست.

_ به نظر می رسدمیزان رضایت شغلی در بین گروههای تحصیلی مختلف متفاوت باشد.

_ به نظر می رسد ارتباطات درون سازمانی در بین گروههای تحصیلی مختلف متفاوت باشد.

_ به نظر می رسدمیزان رضایت شغلی در جنسیت(مرد وزن) متفاوت باشد.

_به نظر می رسد ارتباطات درون سازمانی در جنسیت(مرد وزن) متفاوت باشد.

_ به نظر می رسد بین سن پرسنل ومیزان رضایت شغلی ارتباط معناداری هست.

_ به نظر می رسدمیزان رضایت شغلی در بین پرسنل شاغل در معاونتهای مختلف سازمان متفاوت باشد.

-به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (بهره گیری از تلفن )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

-به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (بهره گیری از ایمیل[1] )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

-به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (ارتباط چهره به چهره[2] )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

-به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (بهره گیری از فکس[3] )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

-به نظر می رسد بین مولفه کانال های ارتباطی (بهره گیری از نامه[4] )ومیزان رضایت شغلی پرسنل ارتباط معناداری هست.

[1] email

[2] Face-to-face

[3] fax

[4] The letter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد