عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

1روش پژوهش

   روش پژوهش از نظر هدف

با در نظر داشتن اینکه پدیده ها و مسأله هایی که مطرح می شوند ماهیت گوناگون و متفاوتی دارند ، بایستی بر آن اساس  نیز به آنها پرداخته گردد . اینکه پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید وچه کاربردی خواهد داشت و تا چه اندازه تعمیم پذیر خواهد بود ، می تواند تعیین کننده ی نوع پژوهش از نظر هدف باشد ( میرزایی، 44:1388).

«دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش» (خاکی، 1384، 155).

 روش پژوهش به عنوان یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله تعریف شده می باشد.(همان، 201).

در یک پژوهش علمی ،روش پژوهش مهمترین تأثیر را داراست .محقق با بکارگیری دقیق و روش مناسب می تواند خود را از بسیاری خطاهای احتمالی برهاند .(توسل و تمسک به روش های از پیش آزمون شده مطمئنا دارای این حسن بزرگ خواهد بود که در وقت و انرژی صرفه جوئی شده و به قول دکارت محقق به حقیقت در علوم رهنمون گردد )(بیرو،  75:1377).

بطور کلی روش ها پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو ملاک، هدف پژوهش و نحوه گردآوری داد ه ها، تقسیم بندی نمود.

دسته بندی تحقیقات برحسب هدف

تحقیقات علمی براساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم بندی می گردد: بنیادی، کاربردی، پژوهش و توسعه

  1 -پژوهش بنیادی

هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعۀ دانش موجود در یک زمینه خاص.

2 –  پژوهش کاربردی

هدف تحقیقات کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد