مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر آن چیز که که از نام تجاری در ذهن تداعی می گردد، برداشت از نام تجاری می باشد. (ایکر، 1991؛ لاو[1]، 2000).

برداشت ها می توانند براساس تجربه محصول، ویژگی های محصول[2]، جایگاه نام تجاری[3]، ارتباطات ترفیعی[4]، اطلاعات قیمت، بسته بندی، تصورات خاص مصرف کننده و یا دیگر منابع، پایه ریزی شوند.

برداشت های خاص می توانند به یک نام تجاری اختصاص داشته باشد. برای مثال، کداک[5] و عکاسی، ولو[6] و ایمنی. برداشت های نام تجاری قوی همچنین می توانند بر جایگاه های کاربردی یا رده محصول اثرگذار باشند. (جیمز[7]، 2005).

ذهنیت از نام تجاری، مجموعه ای از برداشت های نام تجاری می باشد که به گونه معناداری در ذهن مصرف کننده سازمان دهی شده اند. به عنوان مثال، ذهنیت از نام تجاری پورشه[8] می تواند متشکل از برداشت های مربوط به عملکرد بالا، شکل ظاهر و سطح بالای قیمت آن باشد.از آنجا که برداشت های نام تجاری و ذهنیت از نام تجاری مقوله های ادراکی[9] هستند. لزوما واقعی نیستند بلکه پیام هایی هستند که یک شرکت می خواهد، مصرف کنندگانش دریافت کنند. (دین[10]، 2004).

 

11-2.تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی(تداعی ها) در مورد یک نام تجاری:

مقصود از تصویر ذهنی از یک نام تجاری این می باشد که مصرف کننده وقتی یک نام تجاری را می بیند یا می شنود، چه چیز به ذهنش می رسد. ویژگی های ذهنی که در مورد یک نام تجاری هست جزیی از تصور ذهنی از آن نام می باشد.(دیویس،2000)

نویسندگان مختلف، ویژگی های ذهنی از یک نام تجاری را به اشکال گوناگونی تعریف کرده اند که در ذیل به بعضی از این تعاریف می پردازیم:

[1]– Luw

[2]-Product Attributes

[3]-Positioning

[4]-Promotional communications

[5]-Kedak

[6]-Volvo

[7] Jeyms

[8]-Prosche

[9]-Perceptions

[10] Din

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد