عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

– انواع ساختارهای سازمانی

هنری مینتز برگ بعد از تحقیقات فراوان دریافت که پنج نوع ساختار هست.‌این ساختارها عبارتند از ساختار ساده، بوروکراسی ماشینی، بوروکراسی حرفه‌ای، ساختار بخشی و ادهوکراسی.

1- ویژگی‌های ساختار ساده[1]:

– تعداد ستاد فنی و پشتیبانی در سازمان بسیار کم می باشد.

– تمرکز تصمیم‌گیری در سطح عالی سازمان.

– ساختار با حداقل رسمیت و تفکیک عمودی کم در اختیارات.

– هماهنگی از طریق سرپرستی مستقیم.

2- ویژگی‌های بوروکراسی ماشینی[2]:

– ستاد فنی و پشتیبانی از خطوط عملیاتی سازمان منفک شده می باشد.

– وجود عدم تمرکز افقی در تصمیم‌گیری بصورت محدود.

– سلسله مراتب دقیق و تعریف شده.

– قدرت زیاد ستاد فنی.

– وجود رسمیت زیاد از طریق خط مشی‌ها، رویه‌ها، قوانین ومقررات.

– هماهنگی از طریق استاندارد کردن فرایندهای کاری.

– کارآیی زیاد در عملیات.

– متناسب برای محیط‌های ثابت و بدون تغییر.

– واکنش کند به تغییرات محیطی و‌ایده‌های کارکنان.

3- ویژگی‌های بوروکراسی حرفه‌ای:[3]

– تأکید بر روی متخصصان حرفه‌ای در هسته‌ی عملیاتی سازمان می باشد.

– ستادهای پشتیبانی و فنی در خدمت کارکنان حرفه‌ای هستند.

– هماهنگی از طریق استاندارد کردن مهارت‌های افراد حرفه‌ای صورت می‌گیرد.

4- ویژگی‌های بوروکراسی بخشی:[4]

– مرکب از بخش‌هایی می باشد که هر بخش ممکن می باشد دارای ساختار مختص به خود باشد.

– هر بخش برای واکنش به تقاضای بازار محلی طراحی شده می باشد.

– عدم تمرکز عمودی هست (از مدیران عالی به مدیران میانی)

– سطح میانی مدیریت، بخش کلیدی در سازمان می باشد.

– بهره گیری از استاندارد کردن ستاده‌ها برای هماهنگی.

5- ویژگی‌های ادهوکراسی[5] (ساختارهای موقت):

– بسیار ارگانیک و پویاست.

– حداقل رسمیت در آن هست.

– پروژه‌های موقت تیمی از تخصص‌های میان رشته‌ای تشکیل شده می باشد.

– درجه تخصصی کردن افقی بر اساس آموزش‌های تخصصی و رسمی بسیار بالاست.

– هماهنگی از طریق فرآیند تنظیم متقابل و دو طرفه صورت می‌گیرد.

– ستاد پشتیبانی قسمت کلیدی سازمان می باشد.

مینتزبرگ در نوشته‌های اخیر خود، ساختار جدیدی نیز به ساختارهای پنج گانه خود افزوده می باشد.

این ساختار جدید تحت عنوان ساختارهای‌ایدئولوژیک[6]مطرح گردیده می باشد که تناسب زیادی با ساختارهای نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… در کشورمان دارد.

[1]-Simple Structure

[2]-Machine Bureaucracy

[3]-Professional  Bureaucracy

[4]-Divisonalized Bureaucracy

[5]-Adhocracy

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6]-Ideologic Structure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد