مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

قابلیت بهره گیری فناوری اطلاعات برای کاربران:

« آزمون پذیری» یکی از ابعاد مدل « اشاعه نو آوریها» می باشد که « راجرز» ارائه کرده می باشد .بر اساس این مدل، این عامل به اندازه آزمون پذیری و قابلیت بهره گیری و تجربه کردن یک نوآوری تصریح می کند. افراد با تجربه کردن یک نوآوری و در یافتن اینکه در شرایط بخصوص مربوط به هر فرد چگونه کار می کند، در حقیقت به آن معنا می بخشند. بر اساس مدل« راجرز» ادراک اعضای یک سیستم اجتماعی از آزمون پذیری یا قابلیت بهره گیری از یک فناوری بر اندازه اشاعه آن تاثیری مثبت دارد. تاثیر مثبت این عامل در کاربرد فناوری اطلاعات، پیش از این در بخش دولتی نیز به اثبات رسیده می باشد.

14-وجود قوانین و مقررات مناسب:

قوانین و مقررات مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات مانند عوامل کلیدی موفقیت تعیین شده می باشد. قوانین و مقررات مناسب، آنهایی می باشند که برای کاربرد این فناوری محدودیت ایجاد نکنند و از لحاظ مالی و معادلاتی متناسب با ماهیت پروژه های مربوط به آن باشند.

 

 

 

2-1-11- عوامل شکست

1-بهره گیری از مدیران فاقد کفایت برای پروزه های کاربرد فناوری اطلاعات:

پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات نیز مانند دیگر پروژه ها بدون داشتن مدیران واجدشرایط با احتمال شکست مواجه می باشند بهره گیری از مدیران بدون کفایت را برای پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات  به عنوان عاملی کلیدی برای شکست آنها مطرح شده می باشد. از نظر آنان اگر مدیران پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات فاقد تواناییهای کنترل پروژه، هماهنگی با مدیران عمومی سازمان و جلب طرفداری مدیریت ارشد باشند، این پروژه ها با احتمال شکست مواجه خواهند گردید.

2-نامشخص بودن فرایند های سازمان:

کاربرد های فناوری اطلاعات شامل خودکارسازی، آگاه سازی و دگرگون سازی به صورت سلسله مراتبی می باشند که با خودکارسازی آغاز می شوند. خودکارسازی فرایند های سازمان چه با هدف خودکار کردن فرایندهای موجود صورت پذیرد و چه با هدف مهندسی مجدد[1] آنها، مشخص نبودن فرایندهای کاری سازمان باعث شکست در کاربرد فناوری اطلاعات می گردد.

3-نبود سازوکاری مناسب برای کاربردی کردن طرحهای فناوری اطلاعات:

طرحهای فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از نوآوریها همانند آنها در معرض شکست قرار دارند. از این رو نبود سازوکارهای لازم برای کاربردی کردن این طرحها را در سازمان از عوامل شکست کاربردی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران دانسته اند. این سازوکارها شامل فرایندی روشن برای دنبال کردن کاربرد طرحهای فناوری اطلاعات و چگونگی تصمیم گیری درمورد کاربرد یا توقف طرحهای فناوری اطلاعات می باشد.

 

2-1-12- معضلات ایران وکشورهای درحال توسعه درزمینه فناوری اطلاعات وارتباطات:

در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه ملی پی برده اند و در سیاست گذاری خرد و کلان خویش ، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند با این حال ، اثربخشی سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثربخشی آن در کشور دیگر نسبت و از این منظر می توان کشورهای مختلف را با در نظر داشتن ویژگی های مختلف آنها مورد ملاحظه قرار داد. به گونه کل در کشورهای در حال توسعه در زمینه  فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به موارد زیر تصریح نمود :

-ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

-دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

-انحصار در شبکه های مخابراتی

-عدم یکپارچگی بین واحدهای روشی در زمینه فناوری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-کار فرمایی بخش دولتی

-نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

-کوشش دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی

-ضریب پایین نفوذ اینترنت

-معضلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (حسن پور و قروقچی، 1385 ).

-بسیاری از مشاغل قادر به پذیرش فناوری های جدید نیستند و این مشکل و یا با بی میلی بایستی مطالعه گردد.

 

[1] -Business process reengineering

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد