عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

1 نگاهی به وضعیت منابع انسانی اتوبوسرانی تهران

هم اکنون شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تعداد9243نفر (آمار خرداد ماه 93)مشغول به فعالیت می باشد ،براساس آماردریافتی از توسعه منابع انسانی سازمان اتوبوسرانی از تعداد نفرات قید شده،تعداد4972نفرزیردیپلم،تعداد3238نفر دیپلم،تعداد377نفرفوق دیپلم،تعداد 601نفر لیسانس وتعداد49 نفردارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاترمی باشند.

2-1-2 نگاهی به سامانه 3 ووضعیت منابع انسانی سامانه 3اتوبوسرانی تهران

سامانه 3 اتوبوسرانی تهران درمنطقه 4شهرداری تهران مستقر می باشد.نام قدیم این سامانه منطقه یک بوده می باشد که پس از واگذاری خط (BRT3)به آن تغییرنام به سامانه 3 را داده می باشد.لازم به تبیین می باشد براساس آماردریافتی از توسعه منابع انسانی سامانه(معاونت اداری)تعداد 1740نفر در این سامانه مشغول فعالیت می باشند.از تعداد مذکور861نفر زیر دیپلم،تعداد701 دیپلم،تعداد74نفر فوق دیپلم،تعداد86 نفرلیسانس وتعداد8نفر فوق لیسانس وبالاتر می باشند.

 

بخش دوم

2-2 تعریف ارتباط

فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها.ارتباط، تعاریفی متعدد دارد به‌گونه کلی، ارتباط را می‌توان شکلی از کنش متقابل دانست که از طریق نمادها صورت می‌گیرد.

نمادها ممکن می باشد تصریح‌ای، تصویری، تجسمی و لفظی باشد که به منزله محرک رفتار اقدام می‌کنند (مک براید، ۱۳۷۵).

در دنیای متحول امروز فرستنده پیام درپی آن می باشد که ادراک مشترکی از یک پیام برای هرگیرنده پیامی به دست آورد. پس هدف ارتباطات، دستیابی به اقدام متناسب بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد. این بدین معناست که مفهومی که از درون فردی برخاسته می باشد به میان دیگران راه یافته و توسط دیگران برداشت می گردد. یعنی درواقع ارتباطات، بعضی ازمفاهیم وتفکرات ومعانی ویا به عبارت بهترپیام ها را به دیگران تفهیم می کند. براین اساس ،ارتباطات را انتقال مفاهیم ویا انتقال نشانه ها ونیزانتقال ویا تبادل پیامها می دانند(فرهنگی،١٣٧٣ :41).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد