عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق

دلیل وجود سازمان این می باشد که آنها بایستی وظایفی را بصورت مؤثر و کارا انجام دهند که افراد به تنهایی قادر به انجام آنها نیستند. از طریق فرآیند تفکیک، سازمان به وظایف کلی و فرعی تقسیم می گردد و آنها را به واحدهای مختلف واگذار می کند و وضعیت افراد را در هر واحد مشخص می کند. این فرآیند تکفیک، سازمان را قادر می‌سازد که وظایف کلی پیچیده را به وظایف تخصصی تقسیم کند تا بطور اثربخش و کارا انجام گیرند. تفکیک و تقسیم کار، تولید انبوه را به دنبال دارد و هر چه تفکیک بیشتر انجام گردد، کارایی افزایش می‌یابد، زیرا تولید انبوه حاصل تخصصی شدن کارهاست و کارها هر چه تخصصی‌تر گردد کاراتر انجام می‌گیرد. این تخصصی کردن وابستگی سازمان را به فرد کم می کند زیرا وظایف تخصصی را می‌توان در مدت کم و با چند بار تکرار به افراد آموزش داد (مشهدی امین 1375).

تفکیک در سازمان، نوعی واکنش و عدم اطمینان محیطی می باشد هر چه محیط سازمان پیچیده باشد، بایستی تفکیک بیشتری صورت گیرد. اساس تفکیک برای شناخت می باشد و پیچیدگی را کاهش می‌دهد. تفکیک بیشتر نشانگر پیچیدگی سازمان می باشد. در مواردی نیز تفکیک برای کنترل صورت می‌گیرد زیرا کار تا تخصصی نشود نمی‌توان رفتار آن را پیش‌بینی نمود، از این رو سازمان به خرده سیستم‌های متوالی تقسیم می گردد تا جائی که به سیستم جزئی برسد که رفتار آن قابل پیش بینی گردد تا بتوان آن را کنترل نمود (درافت 1991، به نقل از الوانی 1377).

از معایب تفکیک این می باشد که ممکن می باشد در اثر تخصص گرایی، زبان مشترک بین متخصصین از بین برود، یعنی مثل تیغ دو لب می باشد که از یک طرف در نتیجه تقسیم کار و تخصص‌گرایی به کارایی منجر می گردد و از طرف دیگر این متخصصین مجزا باعث تضاد و استرس می شوند. همزمان با انجام فرآیند تفکیک، بایستی فعالیت‌ها و وظایف را برای هماهنگی کلی با هم تلفیق نمود. این مسئولیت بدیهی و اولیه هر شخصی می باشد که دارای پست مدیریتی می باشد. همه وظایف مدیریت بطور ضمنی، هماهنگی فعالیت‌ها را در بر دارد تا مدیر بتواند وظایف تفکیک شده در سازمان را با هم تلفیق کند. ساختار سازمانی می‌تواند این فرآیند تلفیق را تسهیل کند یا به تعویق اندازد (هودگ 1991، به نقل از حسن پور 1384).

در محیط‌های پیچیده که تفکیک بیشتری صورت می‌گیرد بایستی تلفیق بیشتری نیز صورت گیرد اما بدون در نظر داشتن ثبات محیطی نیز، تلفیق ضروری می باشد.

لارنس و لورش اظهار می‌کنند که تخصص‌گرایی و تنوع به کنترل و ابزارهای تلفیقی نیاز دارد. یکی از این ابزارها رسمیت می باشد برای اطمینان از همسویی کارهای افراد، برای هر کاری قوانین، مقررات و رویه‌هایی تعیین می گردد. هر چه این قوانین و مقررات بیشتر باشد، رسمیت بیشتر و به تبع آن کوشش بیشتری در جهت تلفیق صورت می‌گیرد. لزوم تلفیق، زمانی بیشتر نمایان می گردد که محیط آمیخته‌ای از عدم اطمینان و پیچیدگی باشد و تلاطم محیطی موجب گردد که سازمان افراد بیشتری را در پستهای تلفیقی به کار گمارد. اگر اندازه تفکیک و تلفیق مناسب باشد، عملکرد سازمان بهتر خواهد بود (رابینز، به نقل از حسن پور 1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد