عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه رهبری تحول گرای بس ( 1999 1985 ):

بس با اتکا به به یافته های برنز، مفهوم توسعه یافته تری از رهبری تحول گرا را ارائه نمود. بس رهبر تحول گرا را کسی می داند که آگاهی و علاقه را در گروه یا سازمان رواج می دهد ، اطمینان از افراد و گروه افزایش داده و برای جلب نظر زیردستان به موفقیت و رشد نسبت به موجودیت می کوشند تا زیردستان بیشتر به موفقیت و رشد جلب کنند تا موجودیت (انصاری و ارسطو 1385 : 5 ) بس بر این نظر بود که رهبران تحول گرا از در نظر داشتن نیازهای موجود و پیش پا افتاده پیروان پا فراتر می نهند و همواره کوشش می کنند تا با نفوذ به عمق باور افراد، ساختار سلسله مراتب نیازهای پیروان را به گونه ای دستخوش دگرگونی و تحول قرار دهند که به هرچه فعال تر شدن نیازهای برتر بیانجامد و موجبات تکاپو و درخشش عملکرد آنان را فراهم سازد. بس در تالیفات بعدی خود، جوهره مفهومی رهبری تحول گرا را چنین توصیف می کند :« رهبری تحول گرا به عملکرد رهبری اطلاق می گردد که درصدد می باشد از طریق نفوذ آرمانی الهام بخشی، تحریک فرهیختگی و طرفداری های توسعه گرایانه ، پیروان را در مداری فراتر از منابع زودگذر شخصی به حرکت وادارد. »

در این راستا، دو عامل نفوذ آرمانی و الهام بخشی ، زمانی ظهور خواهند پیدا نمود که رهبر بتواند چشم انداز نویدبخشی از آینده ترسیم کند، روش رسیدن به این چشم انداز آرمانی را مشخص کند، الگوی هدایت گری را به دیگران ارائه دهد ، استاندارد های بالایی را برای دیگران تعریف کند و سرانجام عزم جزم و اطمینان راسخ خود را به نمایش گذارد. تحریک فرهیختگی پیروان زمانی حاصل می گردد که رهبر، آنان را برای رسیدن به ابتکار اقدام ها و خلاقیت های سازنده یاری دهد. طرفداری توسعه گرایانه زمانی به منصف ظهور می رسد که رهبر توجه کافی به مراتب نیاز پیروان به مقصود دستیابی به رشد بیشتر مبذول دارد و هیچ گونه راهنمایی و طرفداری در این خصوص دریغ نورزد. براین اساس، رهبر تکالیفی را برعهده پیروان می گذارد که از جهات گوناگون متضمن رشد آنها باشد. وی با صراحت به این نکته تاکید دارد که آرمانی جزء لازم از رهبری تحول گرا می باشد، اما به تنهایی نمی تواند فرآیند رهبری تحول گرا را شامل گردد مراتب تحول گرایی را می توان بر حسب تاثیری که هر رهبر بر پیروان برجای می نهد مورد اندازه گیری قرار داد (سنجقی 1380 ، 295 – 293 ).

پس در ادامه تحقیقات خود درمورد ی رهبری تحول گرا پرسشنامه ای را تحت عنوان پرسشنامه رهبری چند عاملی به کار گرفت. این پرسشنامه علاوه بر ارزیابی رهبران از رویکرد تحول گرایی به سنجش رهبری از دیدگاه عملگرا و مداخله گر نیز می پرداخت. در طول دهه گذشته که پرسشنامه رهبری چند عاملی به گونه مداوم در حال تغییر بود. بس و همکارش اوولیو جدیدترین ویرایش آن را در سال 2000 تنظیم کردند. این پرسشنامه که به عنوان نظریه رهبری تحول گرای بس و آوولیو مطرح گردید ، براساس پنج بنیان با اصول کلی زیر استوار شده می باشد (بیک زاده و فلسفی 1388 : 9 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد