شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

انواع تعهد

مطالعات نشان می‌دهد که مدیران در مجموعه ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند: (رهنمای رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 37)

تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع

تعهد نسبت به سازمان

تعهد نسبت به خود

تعهد نسبت به افراد و گروه کاری

تعهد نسبت به کار

 

 

پارسونز [1] نیز چهار نوع تعهد کار را به تبیین زیر ارائه داده می باشد:

  • تعهد ارتباط ای (وفاداری به همکاران): نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران و وفاداری نسبی به ارزش‌ها،انتظارات و هدف‌های آنهاست.
  • تعهد سازمانی (وفاداری به سازمان): وفاداری به ارزش‌ها، انتظارات و هدف‌های سازمان می باشد.
  • تعهد حرفه ای (وفاداری به حرفه): داشتن احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه ای خاص و اجتماعی حرفه ای می باشد.
  • تعهد کاری (وفاداری به جامعه): نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق جامعه در زمینه کار می باشد (ناظم وقائد محمدی، 1387، ص 14)

ریچرز [2] کانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد می باشد که کارکنان می‌توانند به این کانونها، با در نظر داشتن درجه انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها به طورمتفاوتی متعهد شوند (رهنمای رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 42)

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، تعهد ملی، تعهد خویشتن مدارانه، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می گردد.

–  تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می‌آید، اندازه تقید فرد به الزامات نظری و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می گردد.

–  تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی می باشد که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

– تعهد خویشتن مدارانه، از علاقه مندی بیش از‌اندازه فرد به منافع خود ناشی می گردد و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی در نظر داشتن منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان، ناهنجار یهای رفتاری بروز پیدا می کند.

–  تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد می باشد. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیها ی گروهی و یا پدیده گروه فکری، اقدام کند (باقری و تولائی، 1389،ص 75)

[1] Parsons

[2] Reichers

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد