مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

4-1- مقدمه

تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی ، از پایه های اساسی هر پژوهش می باشد. در این مرحله از پژوهش، کلیه فعالیتها برای رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت می گردد. به بیانی دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش عبارت می باشد از روشی که بوسیله آن کل فرآیند پژوهش و پژوهش از انتخاب مساله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه ها در این فصل ارائه شده می باشد. همچنین کوشش گردید می باشد با ارائه نمودارهای فرایند پژوهش، درک جامعی از موضوع به دست آید. با در نظر داشتن وجود شرکتهای هم گون (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کوشش می گردد تا در حد امکان و معنی داری آزمون ها، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها به جامعه تسری داده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل به ارائه تجزیه وتحلیل یافته‌های پژوهش می پردازیم. محقق پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده­های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه­هـــای خود جمع­آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری ازتکنیکهای آماری مناسب، که با روش پژوهش، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده­های جمع­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت فرضیه­هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده­اند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه­ حلی برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود) بیابد(خاکی،303،1384). دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها ازروش‌های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد. در روش‌های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جداول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روشهای آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها بهره گیری می‌کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید