عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی

مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت نهادی، نوع سهامدار نهادی و غیر نهادی (فعال و منفعل)، با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه ارتباط فعال و غیر فعال بودن سهامداران نهادی در ترکیب هیات مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بهره گیری از نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه ارتباط درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوع صنعت و شرایط خاص جامعه حسابداران رسمی در خصوص کنترل بهتر تاثیرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته به مدل مورد بهره گیری اضافه گردد (برازش مدل Simunic (1980)).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید