مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

اگرچه ارتباط خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در تحقیقات متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد؛ اما هیچ مدل نظری برای تبیین دلیل همبستگی آن‌ها در دست نیست. اغلب مطالعات تصریح به کار «الدهام و ‌هاک من» دارند. پژوهش «ماتیو زاجاک» هم تأیید می کند که مشاغل غنی‌شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می گردد. خصوصیات به‌دست‌آمده از تحقیقات شامل مهارت، استقلال، چالش و دامنه شغلی می باشد: تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت می باشد. استقلال و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و بسیار ضعیفی دارند. مشاغل چالش‌انگیز با تعهد سازمانی به‌خصوص در مورد کسانی که به رشد شدید نیازمندند ارتباط مثبت و قابل‌توجهی داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ3ـ3ـ تأثیر روابط گروهی و ارتباط با رهبر بر تعهد سازمانی

در ارتباط با تأثیر روابط گروهی و ارتباط با رهبر به موارد زیر تصریح شده می باشد:

انسجام گروه: بعضی مطالعات ارتباط انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر، ارتباط این دو را منفی دانسته‌اند. البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده می باشد.

وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات، ارتباط وابستگی وظایف با تعهد، مثبت و متوسط گزارش شده می باشد. موریس و استیزر اظهار می‌دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند، از کمک خود به سازمان و گروه‌های مرتبط آگاهی خواهند پیدا نمود و این خود به تعهد نظری به سازمان منجر می گردد.

ملاحظه‌کاری و ساخت‌دهی مدیران: هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی، همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان می‌دهند که این ارتباط توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین‌دستان تعدیل می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد