عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماتیو و زاجاک با تجزیه‌وتحلیل یافته‌های بیش از دویست پژوهش، مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم کرده‌اند:

 

2ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت می باشد. اغلب محققان بر این باورند که سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بیشتری پیدا می کند و دلیل آن فرصت کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینه‌های ازدست‌رفته در سنین بالا می‌دانند. می‌یر و آلن اظهار می‌دارند که کارگران مسن‌تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود، تعهد نظری بیشتری پیدا می‌کنند.

جنسیت: زنان نسبت به مردان تعهد بیشتری به سازمان دارند اگرچه این تفاوت جزئی می باشد. دلیل این امر آن می باشد که زن‌ها برای عضویت در سازمان می‌بایست موانع بیشتری را پشت سر بگذارند.

تحصیلات: ارتباط تعهد سازمانی با تحصیلات، ضعیف و منفی می باشد. این ارتباط بیشتر مبتنی بر تعهد نظری می باشد و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارد. دلیل این ارتباط منفی، انتظارات بیشتر افراد تحصیل‌کرده و فرصت‌های بیشتر شغلی آن‌هاست.

ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد؛ اما چنین اظهار می گردد که ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند.

سابقه در سازمان و سمت سازمانی: به دلیل سرمایه‌گذاری‌های فرد در سازمان، سابقه بیشتر در مقام یک سازمان باعث تعهد بیشتری می گردد اما این ارتباط ضعیف می باشد.

استنباط از شایستگی شخصی: افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می‌کنند که زمینه تأمین نیازهای رشد و کامیابی آن‌ها فراهم گردد؛ پس کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالایی دارند انتظارات بیشتری خواهند داشت. ارتباط این دو متغیر مثبت و قوی می باشد.

توانایی‌ها: افراد با مهارت‌های بالا برای سازمان ارزشمند هستند. این امر پاداش سازمان را به آن‌ها افزایش می‌دهد. درنتیجه موجب تعهد حسابگرانه می گردد.

حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد موجب عزت‌نفس برای فرد می گردد و بدین ترتیب تعهد نظری را افزایش می‌دهد. ضمناً حقوق و دستمزد نوعی فرصت در سازمان به شمار می رود که در اثر ترک سازمان از دست خواهد رفت، نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می‌دهد.

سطح شغلی: سطح شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد.

 

2ـ3ـ2ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

اگرچه ارتباط خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در تحقیقات متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد؛ اما هیچ مدل نظری برای تبیین دلیل همبستگی آن‌ها در دست نیست. اغلب مطالعات تصریح به کار «الدهام و ‌هاک من» دارند. پژوهش «ماتیو زاجاک» هم تأیید می کند که مشاغل غنی‌شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد