عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

ارتباطات افقی[1]

معمولاً شبکه ارتباطی افقی دارای الگویی از جریان کارها در یک سازمان می باشد که بین اعضای یک گروه، این گروه و گروه های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف مستقر می گردد. هدف ارتباطات افقی ایجاد هماهنگی و حل مسائل از طریق کانال مستقیم در سازمان می باشد. (همان،138).

2-8-1:رضایت شغلی[2]

رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می گردد. با در نظر داشتن مطالب مزبور، می توان گفت: « رضایت شغلی » یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می کند و لذتی که از آن می برد و در پی آن ، به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدا می کند.

رضایت شغلی به احساسات مطلوب کارکنان در مورد هر کاری که انجام می دهند تصریح دارد . رضایت شغلی احساس نسبی خوشنودی می باشد و از اندیشه های عینی و نیت های رفتاری جداست

(دیویس و نیواستورم، . (74 :1373

   امنیت شغلی[3]

امنیت شغلی ، احتمال این می باشد که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد . این مهم وابسته به فاکتورهای اقتصادی ، جایگاه و تجاری و مهارت های شخصی فرد شاغل می باشد . امنیت شغلی موافق چرخه تجاری اقدام می کند به این شکل که در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در رکورد ها کاهش خواهد داشت .

حقوق ومزایا[4]

مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می کندودرجه ای که دستمزدش را پیش روی دیگران منصفانه می داند. اندازه درآمد یکی از جدی ترین و مهمترین علت های انتخاب شغل در افراد می باشد به گونه ای که در بسیاری از موارد حتی می تواند باعث نادیده گرفتن عوامل دیگر باشد. گاه افرادی را می بینیم که با وجود داشتن مشاغل مهم، کلیدی و دارای پایگاه و وجهه اجتماعی تنها به دلیل کمی درآمد از شغل خود احساس رضایت نکرده به گونه ای که حتی در موارد بسیاری به تغییر شغل خود حتی با شغلهایی با منزلتی پائین تر اقدام می کنند.

[1] Horizontal communication

[2] Job Satisfaction

[3] Job security

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Salary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد