مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

– سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی

تام برنز[1] و جی. ام. استاکر[2] دو نوع طراحی سازمان را مورد شناسایی قرار دادند که عبارتند از: سازمان‌های مکانیکی و سازمان‌های ارگانیکی (پویا). هر یک از‌این نوع سازمان‌ها دارای ویژگی‌های خاص هستند که به آنها تصریح می گردد.

الف) ویژگی‌های سازمان‌های مکانیکی             

1- وظایف به مقدار زیاد تخصصی و جزئی شده‌اند و توجه نا چیزی به وضوح ارتباط بین وظایف و اهداف سازمانی می گردد.

2- وظایف به همان شکل رسمی که تعریف می‌گردند باقی می‌مانند، تا زمانی که مدیریت عالی بطور رسمی آنها را تغییر دهد.

3- تأثیر‌های خاص افراد تعریف شده هستند (الزامات و روش‌های فنی برای افراد دقیقاً اظهار شده می باشد).

4- ساختار کنترل، اختیارات و ارتباطات بصورت سلسله مراتبی می باشد، مجوزهای کاری نشأت گرفته از قرارداد استخدام بین کارمند و سازمان می باشد.

5- اطلاعات مربوط به عملیات و جایگاه سازمان بطور رسمی در اختیار مدیران عالی سازمان قرارمی گیرد.

6- ارتباطات بین سرپرست و زیر دست اکثراً عمودی می باشد.

7- ارتباطات اکثراً جهت ارائه دستورات و تصمیمات از سوی مدیران عالی و ارائه اطلاعات و درخواست‌های زیردستان مستقر می گردد.

8- اصرار بر وفاداری سازمانی و اطاعت از مافوق هاست.

9- اهمیت و جایگاه افراد به اندازه تعیین هویت افراد با سازمان و اعضای آن بستگی دارد.

 

ب) ویژگی‌های سازمان‌های ارگانیکی

1- بیشتر وظایف از یکدیگر مستقل بوده و تأکید بر روی ارتباط وظایف با اهداف سازمانی می باشد.

2- وظایف بطور مستمر مورد تعدیل قرار گرفته و از طریق تعامل اعضاء مجدداً تعریف می‌گردند.

3- تأثیر‌های افراد بصورت کلی تعریف شده می باشد (اعضاء مسئولیت جمعی را برای انجام وظایف می‌پذیرند)

4- ساختار کنترل، اختیار و ارتباطات بصورت شبکه‌ای می باشد و مجوزهای سازمانی نشأت گرفته از افراد ذینفع می باشد و نه روابط قراردادی.

5- کانون‌های دانش در سراسر سازمان پراکنده می باشد و منحصر به رهبر نمی‌گردد.

6- ارتباطات هم بصورت عمودی و هم افقی می باشد و نوع ارتباطات بستگی به‌این دارد که اطلاعات مورد نیاز در کجا واقع شده می باشد.

7- ارتباطات اکثراً بصورت مبادله اطلاعات و انجام مشاوره می باشد.

8- تعهد به وظایف سازمان و اهداف با ارزش‌تر از وفاداری و اطاعت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9- اهمیت و جایگاه افراد به تخصص و پیشینه‌ی افراد در محیط خارجی بستگی دارد.

با در نظر داشتن ویژگی‌های فوق الذکر می‌توان گفت که سازمان‌های مکانیکی شکلی از طراحی هستند که بسیار بوروکراتیک و خشک هستند و برای محیط‌های ثابت مناسبند. اما سازمان‌های ارگانیک، پویا و منعطف هستند و برای محیط‌های ناپایدار و غیرقابل پیش بینی کاربرد دارند (مقیمی 1391).

[1]-Tom  Burns

[2]-G.M. Stalker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد