مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

تعهد نسبت به مردم

چهارمین تعهد مدیریت بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد. مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آن‌ها کار می‌کنند، ایثار نشان می‌دهند. این اقدام به بهره گیری مدیر از شیوه صحیح رهبری به‌مقصود کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان تصریح دارد. تمایل مدیر به صرف وقت، انرژی و کار روزانه با زیردستان، نشان‌دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم می باشد. به‌خصوص سه اقدام حیاتی از اجزای تشکیل‌دهنده این تعهد هستند: نشان دادن علاقه‌مندی مثبت و بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده‌های نوآورانه.

 

2ـ2ـ5ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف

پنجمین تعهد مدیریت بر وظایفی تکیه دارد که بایستی انجام گیرند. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می‌دهند معنا می‌بخشند. آنان زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیت‌آمیز تکالیف را تضمین می‌کنند.

چنین تعهدی زمانی عملی می باشد که هدف اصلی و صحیح، سادگی و اقدام‌گرایی آن حفظ گردد و موجب مهم جلوه دادن تکلیف گردد. درصورتی‌که این پنج بعد به‌گونه مستمر انجام گیرند کلید مؤثر مدیریت خواهند گردید. مدیر حلقه اتصال اصلی میان هر یک از تعهدات می باشد. مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاه‌های خود نباید این پنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد طریقه پیشرفت و طرفداری از تعهدات فرد اصلی می باشد. مدیر با قبول مسئولیت شخصی و اقدام کردن در مقام نیرویی مثبت، می‌تواند قویاً در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تأثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می‌دهند که تکلیف خود آنان این می باشد که نسبت به مشتری، سازمان، وظایف کلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد کنند. معنای این سخن آن می باشد که برای هر تعهدی بایستی توجه‌های مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. این کار وظیفه تک‌تک افراد می گردد و نه‌فقط وظیفه مدیر. مدیر ممتاز بایستی خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران، برای ایجاد آن‌ها به کوشش و کوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به کمک فداکاری و خدمت انجام می‌گیرد. وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به‌گونه واقعی وفادار باشد، زیردستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می‌دهند.

 

2ـ3ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

ماتیو و زاجاک با تجزیه‌وتحلیل یافته‌های بیش از دویست پژوهش، مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم کرده‌اند:

 

2ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

سن: تعهد سازمانی با سن فرد دارای همبستگی نسبی و مثبت می باشد. اغلب محققان بر این باورند که سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بیشتری پیدا می کند و دلیل آن فرصت کمتر در خارج از شغل فعلی و هزینه‌های ازدست‌رفته در سنین بالا می‌دانند. می‌یر و آلن اظهار می‌دارند که کارگران مسن‌تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود، تعهد نظری بیشتری پیدا می‌کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد