مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سودمندی درک شده:

سودمندی درک شده به درجه ای تصریح دارد که نوآوری فناورانه منافعی از قبیل منافع اقتصادی، افزایش راحتی و رضایت را به همراه دارد که براساس بهبود عملکرد بانکداری اینترنتی و مفید بودن بهره گیری از آن اندازه گیری می گردد. [دیویس2، 1989]. این متغیر با سوالات 5 تا 9 پرسشنامه سنجیده می گردد.

  • خطر و حفظ حریم خصوصی:

خطر و حفظ حریم خصوصی به معنای شناخت هویت مشتری و همچنین حفظ اطلاعات در طول تراکنش ها و جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به وجوه و اطلاعات حساب می باشد که می تواند با عواملی مانند بهره گیری از فناوری حفاظت و ایمنی در مورد سیستم های پرداخت کننده، بهره گیری از فناوری حفاظت و ایمنی در مورد نقل و انتقالات وجوه و بهره گیری از فناوری حفاظت و ایمنی برای عدم دسترسی افراد دیگر به اطلاعات مالی افراد اندازه گیری شوند. [رودگر نژاد، نوینی، 1387]. این متغیر با سوالات 10 تا 13 پرسشنامه سنجیده می گردد.

الویت های شخصی ترکیبی از باورها و هیجان هایی می باشد که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا نسبت به برآورد فعالیت های شخصی که پیش رو دارد، به شیوه مثبت یا منفی بنگرد. به تعبیری دیگر پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای شخصی آینده فرد را بر عهده می گیرند. الویت های شخصی یکی از عوامل بانکداری اینترنتی می باشد که تحت کنترل بانک ها نیستند و بر پایه توجه فردی به بانکداری اینترنتی و سازگاری آن با کار و زندگی وی می باشد که براساس رضایت از کیفیت خدمات بانک و سازگاز بودن این خدمات با شیوه کار و زندگی افراد اندازه گیری می گردد. [Fink & Jaruwachirathanakul ، 2005]. این متغیر با سوالات 22 تا 25 سنجیده می گردد.

  • محیط خارجی:

محیط خارجی مجموعه ای متشکل از شرایط، نیروها، عوامل و مولفه هایی خارجی می باشد که بر عملکرد سازمان اثر می گذارند و سازمان کنترل کمی بر آنها دارد. به تعبیری دیگر، تمام عوامل خارج از مرز سازمان می باشد که ممکن می باشد بالقوه بر سازمان اثرگذار باشند. محیط خارجی بانک ها به دلیل جهانی شدن به شدت رقابتی می باشد و خارج از کنترل و عملکرد بانک ها می باشد که بانک ها برای رسیدن به جایگاه بهتر در آن از طریق رقابت در اعطای تسهیلات بیشتر برای حفظ مشتریان اقدام می کنند. این ویژگی از طریق زیرساخت های مناسب و رقابت پذیری با سایر بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و مزایای مختلف انداره گیری می گردد. [شاه عالم و همکاران، 2009]. این متغیر با سوالات 18 تا 21 سنجیده می گردد.

2 Davies.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد