عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-4- محدودیت های محقق

محدودیتها ، موانع ومشکلاتی می باشد که درمراحل مختلف پژوهش در راه اجرای پژوهش، بالقوه وجود داشته یا بالفعل ایجاد شده اند. بعضی ازموانع ومحدودیتهای پژوهش عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مهمترین محدودیت در این پژوهش عدم ابراز تمامی شرکت ها در خصوص رقم دقیق هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرس می باشد.

2- تحقیقات صورت گرفته کارایی بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند(عدم کارایی بورس). این امر را تا حد زیادی تئوری های موجود در خصوص حاکمیت شرکتی و تاثیر این نظام راهبردی در شرکتها بر مسایل پیرامونی شرکتها را مانند هزینه های حسابرسی خدشه دارمی کند واز این رو اتکای نتایج حاصل از مدل پژوهش حاضرکه با تئوری اظهار شده توسط سیمونیک درارتباطند، می کاهد.

3- نرخ تورم درکشور ما دو رقمی بوده ودرعین حال استانداردهایی برای تعدیل صورتهای مالی تاریخی شرکتها وجود ندارد. تورم بالا و پیامدهای احتمالی آن بر اطلاعات مالی، می تواند نتایج تحقیقاتی که براین اطلاعات متکی بوده را خدشه دارکند .

4- با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای بورسی از لحاظ دسترسی به اطلاعات وسایر محدودیتهای نمونه گیری، تسری دادن نتایج به سایرشرکت ها بایستی با احتیاط صورت گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید