مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد پیدا نمود. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد پیدا نمود.

پیشنهادهای مبتنی بر متغیر مستقل: با در نظر داشتن اینکه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی ارتباط نشان می دهد (با در نظر داشتن مباحث آماری و در سطح اطمینان مورد قبول علم آمار، ارتباط معنادار می باشد و ضریب شیب خط رگرسیون نشانگر ارتباط غیر مستقیم بین مالکیت نهادی و ارتباط مستقیم بین استقلال اعضاء هیات مدیره)، مطلوب می باشد در خصوص مالکیت نهادی، استقلال هیات مدیره و ترکیب کمیته حسابرسی در شرکت ها توجه بیشتری گردد. زیرا که این انتظار می رود ارتباط این دو و همبستگی موجود با متغیر وابسته باعث مدیریت بهینه هزینه های حسابرسی خواهد بود.

پیشنهادهای مبتنی بر متغیر های کنترلی: زیرا متغیر مصنوعی کیفیت حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی در ایران در قالب سازمان حسابرسی و موسسات طبقه بندی می گردد، پیشنهاد می گردد در خصوص طبقه بندی دقیق تر و ارزیابی کیفیت موسسات حسابرسی قدم های موثرتری برداشته گردد زیرا که متغیر مذکور با در نظر داشتن طبقه بندی رایج در تحقیقات مشابه در کشورمان (حساس یگانه، نمازی، کردستانی، نونهال، جبارزاده) که دو گروه سازمان و غیر سازمان، ارتباط معنی داری با متغیر وابسته نشان نداده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید