مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

3-2- روش پژوهش

از لحاظ هدف تحقیقات به دونوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، تـوصیفی، همبستـگی یا همخـوانی، علی (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم می شوند (تقی‌زاده و تاری، 1386، 54). با در نظر داشتن اینکه پژوهش پیش رو در پی مطالعه تاثیر نظام راهبری و حاکمیتی شرکت ها بر حق الزحمه های حسابرسی می باشد، پس به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص می­پردازد از لحاظ هدف کاربردی و از آنجایی که در پی یافتن ارتباط بین دو متغیر می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش پژوهش ازنوع همبستگی می باشد.

3-2-1-  قلمرو پژوهش

در این پژوهش بر آنیم تا با بهره گیری از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم به مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی بپردازیم. پس محقق در پی پاسخ منطقی و بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

3-2-1-1-  قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکتهای برگزیده می­باشد.

3-2-1-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید