مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-2- نتایج حاصل از مطالعه پژوهش

5-2-1- اختصار ی از مبانی نظری

موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی بهره گیری می کنند و تحقیقات زیادی نیز در ارتباط با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده می باشد. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده می باشد. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که بایستی به آن توجه گردد.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد ارتباط حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان هست. در استدلال اول فرض بر این می باشد که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل می باشد. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می گردد. به تعبیری حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن می باشد حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جـایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می گردد مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر بهره گیری کنند که ممکن می باشد باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر اقدام می کند ارائه نکرده می باشد.در این پژوهش کوشش میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه قرار گیرد.  پس سوال اصلی پژوهش؛ این می باشد که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  5. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید