مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-6-9- حاکمیت شرکتی در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-9-1– حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران

سیستم حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر شبیه سیستم درون سازمانی می باشد. شــواهد موجود نشــان می دهد منشاء این سیستم قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 و اصلاحات بعدی(شامل آخرین مصوبه دی ماه 1361) ، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 و قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار می باشد.

مفاد مواد 21 تا 94 قانون تجارت که از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس شده در سال 1347 اصلاح  و 300 ماده جدید در مورد شرکتها جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاحیه انجام شده نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت و ارتقاء حاکمیت شرکتی ایجاد نکرده می باشد.

از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه 1345 تاکنون 43 سال می گذرد و به غیر از کوشش های چند سال اخیر تغییر با اهمیتی در جهت ارتقاء حاکمیت شرکتی در قوانین مربوطه رخ نداده می باشد. با این همه، در این دوره تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته می باشد. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته و به ویژه در سالهای اخیر مقررات متعدد و مناسبی جهت گسترش بازار سرمایه توسط مسئولان بورس اوراق بهادار تدوین و به اجرا گذاشته شده می باشد اما برای ارتقاء سیستم حاکمیت شرکتی کافی به نظر نمی رسد و ارتقاء حاکمیت شرکتی را ضروری ساخته می باشد.

افزون بر آن بدون انجام اصلاحات اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی، عرضه سهام شرکت های ایرانی در بازار های بین المللی سرمایه غیرممکن بوده و ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز بعید به نظر می رسد. مطالعه سیستم حاکمیت شرکتی در کشورمان حاکی از آن می باشد که  قانون تجارت حاضر پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی باشد. هرچند که کوشش های فراوانی به ویژه در سالهای اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار در قالب دستورالعمل ها و آئین نامه ها انجام شده،  لکن حاکمیت شرکتی ارتقاء چندانی نیافته می باشد. پس، بر اساس مبانی نظری و پیشینه عملی در سراسر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب  شرکت ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورتی حیاتی دارد. افزون بر آن ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و رشد اقتصادی خواهد گردید و فقدان حاکمیت شرکتی مناسب ، سلب حقوق سهام داران(به ویژه سهام داران جزء) سوء بهره گیری های احتمالی مدیران، فرار سرمایه و …. را به همراه خواهد داشت . (نمازی،1387، 55).

شواهد موجود نشان می دهد یکی از اصلی ترین برنامه های دولت خصوصی سازی می باشد. پس برای ایجاد بازاری منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار ، ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی ضروری می باشد(حساس یگانه ،1384،12) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید