شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

ضرورت در نظر داشتن تعهد سازمانی

تعهد و پایبندی می‌تواند پی آمدهای مثبت و متعدی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند (مورهد و گریفین، 1375، ص 82)

لذا مدیران بایستی تعهد و وابستگی کارکنان به سازمان را حفظ کنند و پرورش دهند(گرجی، 1386، ص 43). چراکه از شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد معرفی شده می باشد (سجادی و همکاران، 1388، ص 32)

یکی از علت های عمده در نظر داشتن تعهد سازمانی این می باشد که تعهد سازمانی به عنوان یک توجه، ترک خدمت را بهتر از توجه‌های کاری دیگر به خصوص رضایت شغلی، پیش بینی می کند. علاقه به تعهد سازمانی اکثراً به خاطر ارتباط منفی آن با ترک خدمت می‌باشد. کارکنان متعهدتر، با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند، سازمان را ترک می‌کنند (رهنمای رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 126). بدین معنا که بین تعهد سازمانی کارمند با غیبت و استعفاء ارتباط معکوس هست. (گیوریان و تدبیری، 1384، ص 58)

تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آن‌ها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب تر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و نیز موفقیت‌های مالی و افزایش اثربخشی و بهر ه وری سازمان را به همراه داشته باشد (باقری و تولائی،1389، ص 73). مهمترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان موثر می باشد عبارتند از: افزایش، خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبتر آن‌ها، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی ؛ که در نهایت موفقیت‌های مالی سازمان و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان را در پی دارد. این نتایج موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده وجامعه را از منفعت سازمان و کوشش کارکنان بهره مند می‌نماید. (باقری و تولائی، 1389، صص93- 94)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد