مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

.  قلمرو پژوهش[1]

 • قلمرو موضوعی:

این پژوهش به مطالعه نام تجاری و تاثیر تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده نسبت به محصول جدید می­پردازد.

 • قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش شامل مشتریان بالفعل مارک تجاری غذایی  چیکا  در شهر تهران می باشد.

 

 • قلمرو زمانی:

این پژوهش با گرد آوری داده ها و اطلاعات از اردیبهشت سال 1391 تا اواخر اسفند ماه سال 1391 انجام گرفت.

 

14-1.تبیین واژگان:

واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از :

 • بازار[2]

به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق می گردد(کاتلر و آرمسترانگ،1385).

 

 • نام تجاری

نام یا نمادی می باشد که موجب متمایز شدن کالاها و خدمات یک سازمان از کالاها و خدماتی می گردد که توسط رقبا عرضه می شوند. و سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود به کار می برد(همان منبع ،1385).

 • تعمیم نام تجاری:

به کارگیری نام تجاری موجود، در طبقات محصول جدید(همان منبع،1385).

 • کیفیت ادراک شده:

ادراک و تصور مصرف کننده از یک محصول(همان منبع،1385).

 • قابلیت انتقال:

ادراک مصرف کننده از قابلیت بهره گیری از تجهیزات، ماشین آلات و مهارتهای انسانی به کارگرفته شده در تولید محصول اصلی برای تولید محصول جدید(همان منبع،1385).

 • قابلیت مکملی:

مکمل بودن عبارت می باشد از حد مصرف مشترک دو محصول (آکر و کلر،1990)

 • قابلیت جانشینی:
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

” جانشین بودن” به حد جانشین بودن دو محصول از دیدگاه مصرف کنندگان اطلاق می گردد.(همان منبع ،1990)

[1]Research Realm

[2]Market

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد