مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

ارکان اصلی فرایند ارتباطات

جان کاتر[1] ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده می باشد: یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می دهد. در این شکل ساده می توان الگویی به طریق زیر ارائه نمود.

فرستنده پیام ! پیام ! گیرنده پیام. الگوی مزبور نشان می دهد که در یک ارتباط سه رکن اصلی هست. بدیهی می باشد که اگر یکی از آنها حذف گردد، ارتباط مستقر نمی گردد. در یک فرآیند ارتباط هفت بخش هست:

– فرستنده پیام یا منبع پیام[2]: آغازگر ارتباط می باشد. در یک سازمان، فرستنده پیام کسی می باشد که دارای اطلاعات می باشد و هدف وی این می باشد که آن را به یک یا چند نفر اطلاع دهد.

– به رمز درآوردن پیام[3]: زمانی انجام می گردد که فرستنده پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن جهت لازم می باشد که اطلاعات تنها بایستی بین یک نفر و نفر دیگر از طریق علامت و نشانه مبادله گردد.

– پیام [4]: اطلاعاتی می باشد که فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده می باشد. پیام ممکن می باشد به هر شکل و صورتی باشد و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کانال یا مجرای ارتباطی[5]: وسیله ای می باشد برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام ( مثل هوا برای انتقال صوت ). غالباً نمی توان کانال ارتباطی را از پیامد جدا نمود.

– دریافت کننده یا گیرنده پیام[6]: شخصی می باشد که اندام های حسی او احساس می کنند که پیام را دریافت کرده اند. امکان دارد گیرنده پیام، یک یا چند نفر باشند.

– از رمز خارج کردن پیام[7]: فرایندی می باشد که به وسیله آن گیرنده پیام، پیام را تفسیر می کند. گیرنده بایستی آغاز پیام را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند.

– بازخورد کردن نتیجه[8]: مسیری دارد که در جهت عکس فرایند ارتباط می باشد که در آن واکنش گیرنده پیام به فرستنده پیام داده می گردد. بازخورد ممکن می باشد مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم باشد.

– پارازیت: پارازیت را می توان عاملی تعریف نمود که پیام را تحریف می کند. وجود پارازیت ممکن می باشد از فرستنده، وسیله ارتباط و یا گیرنده باشد. ارکان اصلی فرایند ارتباطات

جان کاتر ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده می باشد: یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می دهد. در این شکل ساده می توان الگویی به طریق زیر ارائه نمود.

فرستنده پیام ! پیام ! گیرنده پیام. الگوی مزبور نشان می دهد که در یک ارتباط سه رکن اصلی هست. بدیهی می باشد که اگر یکی از آنها حذف گردد، ارتباط مستقر نمی گردد. در یک فرآیند ارتباط هفت بخش هست:

[1]John kotter

[2] Sender

Encoding [3]

[4] Message

[5] Channel

[6] Receiver

[7] Decoding

[8] Feedback

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد