شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

– سازمان‌های تخیلی

طبق نظر هدبرگ سازمان تخیلی سیستمی می باشد که در آنجا منابع و فرایند‌های‌ایجاد شده در خارج از محدوده مرز قانونی هدایت و اداره می شوند.

ویژگی‌های سازمان‌های تخیلی عبارت می باشد از:

بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که در چارت سازمانی نمایان هستند.

بسیار پرمایه‌تر از آن هستند که ترازنامه‌شان نشان می‌دهد.

سازمان‌هایی هستند که در آن همراه با مشتری ایجاد ارزش می گردد و با مشتریان به‌ عنوان اعضای معمولی سازمان رفتار می گردد. افراد و کارکنانی که به استخدام‌این‌گونه سازمان‌ها در می‌آیند خیلی کمتر از افرادی هستند که درگیرند (رمضان‌نیان و پوربخش 2007).

2-2-7-7- سازمان‌های خوشه‌ای

سازمان‌های خوشه‌ای سازمان‌هایی هستند که در آن گروهی از افراد باهم کار می‌کنند تا معضلات کسب ‌و کاری را برطرف کرده یا یک فرایند جدیدی را تعریف و تدوین کنند و بعد از‌این که کارشان انجام گردید، از هم جدا می شوند. پس سازمان‌های خوشه‌ای مبتنی بر تیم‌ها و گروه‌ها هستند که اعضای این تیم‌ها ممکن می باشد از مناطق جغرافیایی مختلف باشند و از طریق سیستم ارتباطات و اطلاعات باهم ارتباط مستقر کرده و باهم کار کنند. اساس این خوشه‌ها، سیستم‌های کاری با مهارت‌های چندگانه و منعطف می باشد که با در نظر داشتن بینش و فلسفه وجودی شرکت یا سازمان تشکیل و وظایفی را عهده‌دار می شوند (رمضان‌نیان و پوربخش 2007).

 

2-3- بخش دوم: رضایت شغلی

2-3-1- رضایت شغلى

«رضایت شغلى» مجموعه‌اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند (جورج و همکاران 1999). رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى می باشد؛عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى‌گردد (شفیع آبادی 1376). رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطى که درآن کار انجام مى‌گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى‌گردد (بروس، ترجمه زندی پور 1369).

با در نظر داشتن مطالب مزبور، مى‌توان گفت: «رضایت شغلى» یعنى احساس خرسندى و خشنودى که فرد از کار خود مى‌کند و لذتى که از آن مى‌برد و در پى آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگى پیدا مى‌کند. «رضایت شغلى» حالتى مطبوع، عاطفى و مثبت حاصل از ارزیابى شغل یا تجارب شغلى می باشد؛ مفهومى داراى ابعاد، جنبه‌ها و عوامل گوناگون که بایستی مجموعه آن‌ها را در نظر گرفت. مانند این عوامل، مى‌توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانى کار تصریح نمود (هلریگال و همکاران 1996).

فیشر[1]و هانا[2] رضایت شغلى را عاملى درونى مى‌دانند و آن را نوعى سازگارى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى‌انگارند؛یعنى اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براى فرد تأمین کند، او از شغلش راضى می باشد. پیش روی، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت، او از کار خود مذمّت مى‌نماید و درصدد تغییر آن بر مى‌آید (شفیع آبادی 1376).

[1]-Fisher

[2]-Hanna

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد