عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-9-1- تعاریف مفهومی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می‌کنیم (رابینز 1391).

رضایت شغلی

نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان می باشد که با کار مناسب، استعدادها، اندازه موفقیت در شغل، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه‌های موفق و جو سازمانی ارتباط دارد (خدایاری 1388).

رسمیت

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه‌ها متکی می باشد رسمیت نام دارد (رابینز 1391).

تمرکز

به اندازه حق فرمانرانی رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز می گردد و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت در تصمیمات را می‌دهد تصریح دارد (رابینز 1391).

 

1-9-2-تعاریف عملیاتی

ساختار سازمانی

جهت ارزیابی متغیر ساختار سازمانی از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید که شامل بعدهای “پیچیدگی”، “رسمیت” و “تمرکز” می‌باشد.

رضایت شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در‌این پژوهش مقصود از رضایت شغلی نمره‌ای می باشد که کارکنان در پاسخ به سوالات 18 گویه‌ای پرسشنامه رضایت شغلی کسب می‌کنند.

رسمیت

این متغیر با گویه‌های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش می باشد.

  1. در‌این سازمان تبیین شغل مدون و مکتوب هست؟
  2. کارکنان‌این سازمان حق ندارند از استانداردهای تعیین‌شده تخلف کنند؟
  3. کارکنان بایستی از قوانین سازمان پیروی کنند؟
  4. همه کارکنان برای انجام‌وظیفه خود دستورالعمل عملیاتی دریافت می‌نمایند؟
  5. همه کارکنان ملزم به اطاعت از رویه‌های تعیین‌شده می‌باشند؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد