مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

سؤال اصلی پژوهش به صورت زیر مطرح می گردد:

مهمترین عوامل تأثیرگذار جهت تشویق مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک سپه کدامند؟

 • فرضیه های پژوهش:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ویژگی های وب سایت بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.
 • سودمندی درک شده بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.
 • خطر و حفظ حریم خصوصی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.
 • الویت های شخصی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.
 • محیط خارجی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.
 • هنجار ذهنی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم دارد.

7)تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی نیز بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان ارتباط مستقیم دارد.

 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت می باشد که آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقّت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری، میسّر می باشد. [سکاران، 1384، ص 95].

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش به تبیین زیر می باشد:

1-9-1) متغیر وابسته- پذیرش بانکداری اینترنتی:

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقّق، تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن می باشد. به بیانی دیگر، آن یک متغیراصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرد. [خاکی،1383،ص166]. متغیر وابسته در این پژوهش پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد.

پذیرش بانکداری اینترنتی به معنای پذیرفتن و درک تکنولوژی جدیدی توسط مشتریان و قصد ادامه بهره گیری آنها از این تکنولوژی جهت انجام عملیات مالی و بانکی خود می باشد که براساس مفید بودن خدمات، اعتماد به بانک و ساده بودن عملیات اندازه گیری می گردد. [موغلی، 1386]. این متغیر با سوالات 14 تا 17 سنجیده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
 2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
 3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
 5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد