عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

تعریف مفاهیم پژوهش

نگهداشت نیروی انسانی : را بعنوان ابتکارات عملیاتی مدیریت که باعث حفظ کارکنان در برابر ترک سازمان می گردد معرفی می نماید (Döckel , 2006 )

جبران خدمات : جبران خدمات عبارت می باشد از همه شکل های پرداخت مالی و غیر مالی که در ازای خدمات محسوس کارکنان توسط آنها دریافت می گردد (سیدجوادین، 1387، ص 202)

فرصت های شغلی : هال (2002) اظهار می دارد که، توسعه فرصت های شغلی به عنوان عوامل ضروری در هر دو زمینه سازمانی و فردی مد نظر می باشد مطالعات دیگر آن را به عنوان یک فرایند بهره مندی متقابل اظهار می دارند چراکه نتایج قابل توجهی را به هر دو طرف، کارکنان و سازمان به وجودمی آورد . برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ها نیاز به کارمندان با استعداد دارند، پیش روی کارکنان نیز نیاز به فرصت های پیشرفت شغلی و توسعه شایستگی دارند

تعهد سازمانی: به درجه یا میزانی اطلاق می گردد که شخص سازمانش را معرف خود می‌داند. و از اینکه عضو آن سازمان باشد افتخار می کند (رهنمای رود پشتی، 1387، ص 106).بارزترین نمونه از تعاریف تعهد سازمانی، متعلق به آلن و می‌یر می باشد. از نظر آنها تعهد سازمانی یک توجه می باشد ؛ یک حالت روانی که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام، جهت ادامه ی فعالیت در یک سازمان می باشد. (انصاری، 1389، ص 39) در این مدل، می‌یر و آلن (1991) تعهد سازمانی را به ابعاد سه گانۀ تقسیم نموده‌اند: (موغلی، 1388، ص 123)

اعتماد سازمانی:  اعتمادی که به موجب آن خط مشی های سازمان آن گونه که اظهار شده می باشد به گونه منصفانه اداره و انجام خواهد گردید.

 

مدل مفهومی پژوهش

مدل پژوهش با بهره گیری از مدل سینکلایر (2013 )به تبیین زیر می باشد :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

  • مطالعه وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد