شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

1-8. ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل به تبیین ذیل تنظیم شده می باشد.

در فصل اول همان گونه که نظاره گردید، به گونه اختصار موضوع پژوهش، اهمیت موضوع پژوهش، فرضیات، قلمرو پژوهش، چگونگی انجام پژوهش و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات اظهار شده می باشد.

در فصل دوم با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه­ی پژوهش و ابعاد آن، به گونه اجمالی به تحقیقات مشابهی پرداخته شده که در ایران و خارج از ایران در زمینه­ی موضوع پژوهش انجام شده می باشد.

در فصل سوم از پژوهش توضیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل­های مورد بهره گیری در آزمون فرضیات ارائه شده می باشد که اهم روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده را نشان می­دهد.

در فصل چهارم داده­ها و اطلاعات به دست آمده با بهره گیری از روش­ها و مدل­های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه شده می باشد.

فصل پنجم نیز به اختصار پایان­نامه، نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات اختصاص دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید