مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-6. داده­های ترکیبی[1]

همانطور که اظهار گردید، در این پژوهش به مقصود مطالعه مورد بحث از روش ترکیب داده­های سری زمانی-مقطعی و یا داده­های ترکیبی بهره گیری می­گردد. تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی می باشد. مدل­های اقتصادسنجی از نظر بهره گیری از داده­های آماری به سه بخش تقسیم می­شوند.­ در بعضی از آن­ها برای برآورد مدل از اطلاعات سری زمانی بهره گیری می­گردد. در داده‌های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی نظاره می‌کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعضی دیگر بر اساس داده­های مقطعی برآورد می­شوند. در داده‌های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای در یک زمان یکسان جمع آوری می گردد. روش سوم که در سال­های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته روش داده­های ترکیبی می باشد. داده­های ترکیبی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان نظاره می­گردد. واضح می باشد چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد. به تعبیری، داده‌های ترکیبی دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند. ترکیب سری­های زمانی و مقطعی محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش روش­های برآورد و نتایج نظری فراهم می­آورد. در بسیاری از موارد، محققان می­توانند از داده­های ترکیبی برای مواردی که نمی­توان فقط به صورت سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی مطالعه نمود، بهره گیری می­کنند. بهره گیری از روش داده­های ترکیبی نسبت به روش­های مقطعی و سری­های زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها را در طول زمان در نظر بگیرد و به مطالعه آنها بپردازد و مزیت دوم نیز، در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشورها (به عنوان واحدهای مقطعی) می باشد که قابل نظاره و اندازه­گیری نیستند، می­باشد(اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

[1] Panel Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید