عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

4-2-4.  مطالعه آزمون هاسمن

همان­گونه که در فصل پیش تصریح گردید، برای تخمین مدل داده­های ترکیبی، دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی هست. تعیین آن­که در مورد یک نمونه از داده­ها کدام روش بایستی مورد بهره گیری قرار گیرد، از طریق آزمون­های خاص خود انجام می­گیرد، که یکی از رایج­ترین آزمون­ها، آزمون هاسمن(۱۹۸۰) می باشد. در این آزمون فرضیه صفر بیانگر این می باشد که بین جمله­ی خطا ( که در برگیرنده­ی اثرات فردی می باشد) و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی وجود ندارد یا به تعبیری مستقل از یکدیگر هستند. در حالی­که فرضیه مقابل به این مفهوم می باشد که بین جمله­ی اخلال و متغیرهای توضیحی، همبستگی هست( اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).

به بیانی دیگر می­توان فرضیه صفر و مقابل آزمون هاسمن به صورت زیر اظهار نمود:

بین اجزای اخلال و متغیر­های توضیحی همبستگی وجود ندارد(روش اثرات تصادفی RE) = H0

بین اجزای اخلال و متغیر­های توضیحی همبستگی هست (روش اثرات ثابت FE)= H1

در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون هاسمن به مقصود تعیین اثرات ثابت یا تصادفی ارائه شده می باشد. براورد مدل با روش داده­های ترکیبی در هر دو گروه تایید گردید. از این رو به مطالعه وجود اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل می­پردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید