عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

– تعیین کننده‌های ساختار

توجه اقتضایی که یک تفکر غالب در تئوری سازمان می باشد، بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره‌وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی؛ استراتژی، تکنولوژی، محیط و طرح سازمانی بستگی دارد. بایستی توجه داشت که آن چیز که امروز یک عامل مهم اقتضایی برای سازمان تعبیر می گردد، در آینده ممکن می باشد با عامل دیگری جایگزین گردد و یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا بایستی بتواند بین سازگاری داخلی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و سازگاری خارجی (اندازه، تکنولوژی، استراتژی، محیط) سازمان تعادل مستقر کند. در نظر داشتن عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی می باشد و در مواردی بقای سازمان را رقم می‌زند. از این رو ساختار بایستی با در نظر داشتن این عوامل طراحی گردد تا بتواند زمینه تحقق اهداف و استراتژی‌های سازمان را فراهم کند (بالی و همکاران 1996، به نقل از سلطانی 1385).

 2-2-3-1- استراتژی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی می‌تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف گردد. استراتژی به معنای اعمالی می باشد که سازمان برای پاسخ یا پیش بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می کند (رابینز 1984). نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید. به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله‌ای می باشد برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از این رو هر نوع بحث و مطالعه پیرامون ساختار بایستی با اهداف و استراتژی آغاز گردد. از مهم‌ترین تحقیقاتی که در ارتباط با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می‌توان به تحقیقات آلفرد چندلر[1]در اوایل دهه 1960 و تحقیقات مایلزو اسنو[2] تصریح نمود (رابینز 1984، به نقل از حسن پور 1384).

[1]-Alfred Chandler

[2]-miles and snow

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد