شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی

در تحقیقات انجام‌شده وضعیت تأثیر را از طریق تضاد تأثیر، ابهام تأثیر و تعدد تأثیر اندازه‌گیری کرده‌اند. بر اساس مطالعات موردی که همکاران در سال 1982 میلادی، وضعیت تأثیر یکی از مقدمات ایجاد تعهد می باشد. پژوهش ماتیو و زاجاک نیز این مسئله را تأیید می کند. یکی از فرض‌ها در این مورد این می باشد که وضعیت تأثیر، ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری می باشد؛ اما مسئله‌ای که روشن نیست این می باشد که آیا ارتباط‌ای بین وضعیت تأثیر و تعهد سازمانی مستقیم می باشد و یا توسط متغیرهای دیگری ازجمله تعهد سازمانی و فشارهای شغلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ (رنجبریان، 1375).

پارسونز جامعه‌شناس آمریکائی و از صاحب‌نظران مکتب ساخت‌گرایی در جامعه‌شناسی هر نظام اجتماعی را برای اینکه بتواند کارکردهای اصلی خود را به انجام برساند دارای چهار کارکرد ابزاری می‌داند که عبارت‌اند از هدف‌‌جویی، انطباق و سازگاری با محیط، وحدت و هماهنگی و حفظ موجودیت الگویی و برای حفظ نظام اجتماعی بر دو نکته تأکید دارد. به اعتقاد او یک جنبه از نظم را می‌توان از طریق اطاعت ناشی از اجتماعی شدن و نظارت اجتماعی حفظ نمود و در وهله دوم نظام اجتماعی نیاز به سازوکاری که به تعادل و تطابق منجر می گردد دارد (توسلی، 1388)؛ پس طبق دیدگاه پارسونز سازمان‌ها به‌عنوان نظام‌های اجتماعی نیاز دارند تا برای حفظ نظم در خود و همچنین بری تحقق بخشیدن به لوازم چهارگانه کارکردی، ارزش‌ها و هنجارهای سازمانی را به اعضای خود انتقال دهند و این یکی از کارکردهای جامعه‌پذیری در سازمان می باشد.

تحقیقات جامعه‌پذیری سازمانی در چند دهه‌ی گذشته به‌گونه عمده‌ای بر بازده‌های ثانوی جامعه‌پذیری از قبیل تعهد سازمانی و تعهد پیش روی بازده‌های اولیه که شامل یادگیری و سازگاری می‌باشد، تأکید کرده می باشد. نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی و مدیریت عقیده دارند که جامعه‌پذیری سازمانی دارای چندین بعد می باشد. تقسیم‌بندی مطرح‌شده توسط چائو و همکارانش برگرفته از کار شاین (1985)، فلدمن (1981) و فیشر (1986) می‌باشد. به نظر آن‌ها جامعه‌پذیری سازمانی دارای سه حیطه کلی تأثیر یا وظیفه فردی، اهداف سازمانی و ارزش‌های سازمانی می‌باشد. این ابعاد توسط چائو و همکاران او توسعه داده گردید و شامل شش بعد خبرگی (مهارت در وظایف فردی)، افراد (همکاران در سازمان‌ها)، سیاست، زبان، اهداف و ارزش‌های سازمانی و تاریخ می‌باشد.

خبرگی (مهارت در وظایف فردی)؛ به نظر فیشر یادگیری انجام وظایف کاری مورد نیاز به‌گونه آشکاری یک بخش اساسی از جامعه‌پذیری سازمانی می باشد (فیشر، 1986: 107). به‌علاوه فلدمن به‌گونه آشکاری بعد عملکرد را تبیین داده درحالی‌که می‌گوید: مهم نیست کارمند چطور برانگیخته می گردد زیرا بدون مهارت‌های کاری کافی باوجود انگیختگی بالا نیز شانس کمی برای موفقیت در کارش دارد (فلدمن، 1981: 313).

افراد (همکاران) این ایده که جامعه‌پذیری شامل به‌کارگیری ارتباط کاری موفق و ارضاء کننده با اعضای سازمان می باشد موضوع مهمی در ادبیات جامعه‌پذیری سازمانی می باشد. فیشر (1986) استدلال نموده که یافتن شخص یا اشخاصی مناسب برای یادگیری در سازمان، گروه کاری و شغل تأثیر کلیدی در جامعه‌پذیری سازمانی اعمال می کند و این ارتباطات معمولاً به‌وسیله شخصیت‌های کاری و غیر کاری که عضو سازمان‌اند صورت می‌گیرد. ویژگی‌های شخصیتی، پویائی شناسی گروهی و به‌گونه مشابه علایق غیر کاری مثل ارتباطات کاری و ساختاری که معرف ارتباطات سازمانی‌اند، چگونگی رفتارها و مهارت‌های فردی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به‌وسیله سایر اعضای سازمان پذیرفته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه