مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

 عوامل موفقیت استقرارسیستمهای اطلاعاتی

1-درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان درکاربرد فناوری اطلاعات:

درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان رادر کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل موفقیت آن به شمارمیآید. درگیری مستقیم مدیریت ارشد،شامل ارتباط مستقیم مدیریت با مجریان کاربردهای فناوری اطلاعات درسازمان ومشارکت در قرایند کاربرد این فناوری از مرحله نیاز سنجی تا اجراء می باشد.

 

 

2-وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان:

وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان که هر پروژه یا تمام پروژه ها را در سازمان از آغاز تا انتها دنبال کند و از دستیابی به هدفهای پروژه اطمینان حاصل کند، از عواملی به شمار میرود که در موفقیت کاربرد این فناوری، کلیدی تشخیص داده شده می باشد  .

  1. الویت داشتن فناوری اطلاعات در سازمان:

الویت داشتن فناوری اطلاعات در مقایسه با دیگر نیاز های سازمان از عواملی می باشد که برای موفقیت کاربرد این فناوری مطرح شده می باشد. وجود چنین الویتی باعث می گردد که منابع کافی به کاربرد این فناوری اختصاص داده شوند. این الویت از نظر اعضا بایستی واقعی باشد. به بیانی دیگر هنگامی که محدودیتی وجود داشته باشد، کاربرد های فناوری اطلاعات در الویت تخصیص منابع قرار داشته باشند.

4-. تقسیم پروژه های بزرگ فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله برای ان وجود داشته باشد:

یکی از عوامل کلیدی موفقیت ، تقسیم پروژه های بزرگ و پیچیده کاربرد های فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله وجود داشته باشد. بر این اساس، چنین پروژه هایی به صورت رشد یابنده به انجام رسند.

5-وجود نظام انگیزشی پشتیبان کاربرد فناوری اطلاعات:

وجود نظام گزینشی پشتیبان کاربرد فناوری اطلاعات می باشد. از انجایی که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می گردد، مدلهای تغییر در تضمین موفقیت کاربرد آن قابل بهره گیری می باشند.  پاره ای از این مدلها که مدلهای فرایندی به حساب می آیند، وجود تشویق را برای تثبیت رفتارهای همسو با هدفهای تغییر لازم می دانند (1947،(Kotter, J.P,1995 & Lewin k

6-وجود مشاوران واجد شرایط برای سازمان در زمینه فناوری اطلاعات:

تامین منابع از بیرون سازمان در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند کار با عرضه کنندگان و پیمانکارانی می باشد که قاعدتاً از لحاظ دانش فنی در سطحی بالا قرار دارند. به همین دلیل ایجاد ارتباطی موثر میان سازمان، عرضه کنندگان و پیمانکاران در موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات اهمیت زیادی دارد که به عنوان حلقه واسط و تنظیم کننده ارتباط سازمان با پیمانکاران و عرضه کنندگان اقدام کنند، مانند عوامل مهم موفقیت در کاربرد فناوری اطلاعات مطرح شده می باشد. این مشاوران بویژه بایستی از لحاظ علمی و فنی در حوزه فناوری اطلاعات به سازمان کمک کنند که در مذاکره درمورد پروژه های کاربرد فناوری اطلاعاتی که به وسیله پیمانکاران و عرضه کنندگان بیرونی انجام می شوند و همچنین کنترل آنها با موفقیت اقدام می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-نظاره پذیری نتایج کاربرد فناوری اطلاعات در سطح سازمان:

نظاره پذیری یکی از ابعاد مدل «اشاعه نوآوریها» می باشد که «راجرز» ارائه کرده می باشد  1995)  (Rogers, .بر اساس این مدل، عامل مذکور به اندازه نظاره پذیری نتایج یک نواوری برای دیگران تصریح می کند. نتایج بعضی ایده ها به آسانی قابل نظاره برای دیگران و قابل اظهار برای آنان می باشد؛ در حالی که نتایج بعضی دیگر را به دشواری می توان به دیگران نشان یا تبیین داد. براساس مدل « راجرز» ادراک اعضائ یک سیستم اجتماعی از نظاره پذیری یک فناوری بر اندازه اشاعه آن تاثیر مثبت دارد. تاثیر مثبت این عامل در کاربرد فناوری اطلاعات، پیش از این در بخش دولتی نیز به اثبات رسیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد