عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

 1-7-2 تعریف ارتباطات درون سازمانی[1]

هر سازمانی علاوه بر داشتن ارتباطات برون سازمانی، دارای نوعی ارتباط با محیط درونی سازمان می باشد که از آن به عنوان ارتباط درون سازمان نام برده می گردد.

“ارتباط درون سازمانی، شکلی از ارتباط میان‌فردی می باشد؛ که در آن، ارتباط، ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان می‌باشد”(بلیک،1378:42)

در دهه‌ی 1980 مطالعه ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار گردید و تعداد زیادی از رویکردهای متدولوژیکی و تئوریکی را شامل گردید. بعضی از کوشش‌های تحقیقی که از افق‌های جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی به‌شمار می‌طریقه عبارتند از: 1. دیدگاه پردازش اطلاعات؛ 2. دیدگاه بلاغی؛ 3. دیدگاه فرهنگی؛ 4. دیدگاه سیاسی.

توانایی مستقر کردن ارتباط مناسب، قدرت ما را در تبادل نظرات افزایش می دهد و تخیلات مبهم تبدیل به واقعیت می شوند. نظرات و عقاید جدید شکل می گیرند، مطالعه و طبقه بندی شده و سرانجام به نظرات قبلی افزوده می شوند. براساس تعریفی علمی، ارتباطات فرآیندی پویا، پیوسته، برگشت ناپذیر، تعاملی و زمینه ای می باشد. ( برکو و همکاران، 2008).

1 ارتباط پویا: ارتباطات فرآیندی پویا می باشد، زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند اگر دیدگاه ها، توقعات، احساسات و عواطف افرادی که در حال برقراری ارتباط هستند تغییر کند، ماهیت ارتباط آنها نیز تغییر خواهد نمود.

2 – ارتباط پیوسته: ارتباطات فرآیندی پیوسته می باشد، زیرا هیچگاه متوقف نمی گردد. مغز ما همواره فعال می باشد و ما همواره در حال برقراری ارتباط هستیم.

3 ارتباطات برگشت ناپذیر: ارتباطات فرآیندی برگشت ناپذیر می باشد، زیرا هنگامی که پیامی می فرستیم نمی توانیم آن را بی اثر کنیم. هنگامی که نگاهی معنادار می اندازیم یا عصبانی می شویم دیگر نمی توانیم آثار آن را به گونه کامل پاک کنیم. معذرت خواهی و افکار ما نیز تا اندازه ای می تواند آن چیز که را که اتفاق افتاده می باشد بی اثر سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Definition of communication within the organization[1]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد