مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-7-2- نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد؟

2-7-2-1-اندازه هیئت مدیره

هیئت مدیره در نظام راهبری شرکت عنصر مهمی می باشد.هدف اصلی نظام راهبری، اطمینان دادن به سهامداران در این مورد می باشد که مدیریت، ارزش سرمایه گذاری های آنها را افزایش می دهد. در خصوص ترکیب هیئت مدیره چهارویژگی هست:

هیئت مدیره دارای تنوع باشد.

هیئت مدیره بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی وصلاحیتی را به دست بیاورد که خاص این وظیفه باشد.

هیئت مدیره بایستی دارای تصدی باشد.

اعضای هیئت مدیره بایستی با تجربه باشد.

براساس ادبیات، ترکیب هیئت مدیره از نظر اندازه ، اثرمهمی برکارایی،اثربخشی،ورفتار نظارتی مدیران دارد.هیئت مدیره بزرگتر می تواند به علت تجمیع تخصص ومنابع برای سازماندهی،مفیدتر باشد،اما افزایش بیش از حد تعداد مدیران،این مزایا را با افزایش هزینه های مرتبط با زمان تصمیم گیری طولانی تر وارتباط ضعیف تر مدیران خنثی می کند و اثر معکوس دارد.عقاید کلی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره با کیفیت کنترل و به تبع با افشاء ارتباط عکس دارد.در نتیجه فرض می گردد که تعداد مدیران هیئت مدیره با افشا ارتباط عکس دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوگانگی وظیفه مدیر عامل به این موضوع تصریح دارد که مدیر عامل کسی می باشد که رئیس هیئت مدیره هم باشد.در این صورت مدیرعامل جایگاه قدرتمندی در هیئت مدیره دارد که،این امکان را به وجود می آورد وی از ارائه اطلاعات نامطلوب به افرادبرون سازمانی خودداری کند.هنگامی که مدیر عامل هردو وظیفه را برعهده دارد،بر تصمیمات وفعالیت های خود نظارت می کند،از این رو ممکن می باشد فعالیت های شرکت در جهت نفع سهــامداران انجام نشود.دریک نظام راهبری شرکتی مطلوب،انتظـار می رود که وجود رئیس هیئت مدیره مستقل،به یک هیئت مدیره شفاف تر ودر نتیجه افشای بیشتر منجر گردد وبرعکس.به بیانی دیگر بین یکسان بودن تأثیر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وافشای اختیاری ارتباط منفی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید