عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-4- کیفیت حسابرسی

حسابرسی صورت های مالی یک ساز و کار نظارتی کاهش اطلاعات نامتقارن می باشد. حسابرسی   صورت های مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینـان معقول در این مورد حمــایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت می باشد یا خیر. مشکل بهره گیری کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان نظاره پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی می باشد. از اینرو، محققان کوشش نموده اند که از متغیرهای دیگری بعنوان بدیل کیفیت حسابرسی بهره گیری نمایند که مهمترین این متغیرها، اندازه دستگاه حسابرسی می باشد. بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس بایستی حسابرسی را با تردید حرفه ای احتمال وجود شرایطی که ممکن می باشد موجب اشتباه و یا تحریف با اهمیت در صورت های مالی گردد برنامه ریزی و اجرا نماید. همچنین در حسابرسی برآوردهای حسابداری حسابرس بایستی شواهد کافی و قابل قبولی را درمورد برآوردهای حسابرسی گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم افشاء مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هرگاه مبلغی که حسابرس براساس شواهد موجود حسابرسی برآورد می کند با مبلغ برآوردی منعکس در صورت های مــالی اختلاف داشته باشد، حســابرس بــاید ضرورت اصلاح صورت های مالی را بابت چنین اختلافی ارزیابی کند. چنانچه اختلاف مزبور معقول نبوده و مدیریت واحد مورد رسیدگی نیز از تجدید نظر در آن برآورد خودداری کند، حسابرس بایستی اختلاف مزبور را یک اشتباه و یا تحریف تلقی نماید(ابراهیمی کردلر، 1387، 5و7).

با در نظر داشتن اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی شده و بر تصمیم گیری بهره گیری کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته می باشد. براساس استانداردهای مذکورحسابرس هنگام طراحی و اجرای روش های حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل، بایستی خطر ارائه نادرست صورت های مالی را که از تقلب و یا اشتباه ناشی می گردد، ارزیابی کند و بر اساس این برآورد خطر، روش هایی را طراحی کند که از کشف موارد ارائه نادرست ناشی از اشتباهات با اهمیت و تقلب به گونه ای معقول اطمینان دهد.

چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که تقلب، یا اشتباه موجود و یا موارد عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی، اثر بــا اهمیتی بر صورت های مـــالی دارد و به درستی در صورت های مالی افشاء و اصلاح نشده می باشد بایستی نظر مشروط یا مردود ارائه کند. کیفیت حسابرسی، توانایی های حسابرسان را در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت صورت های مالی توصیف می کند.

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه می باشد. به مقصود شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده می باشد تا ارتباط بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف گردد. به هرحال، از آنجا که کیفیت حسابرسی در اقدام به سختی قابل نظاره می باشد، تحقیقات در این زمینه همواره با معضلات زیادی روبرو بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید