مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-4-5-2- رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در ایران

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی موسسات حسابرسی انجام گرفته، مانند جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه‌ای برای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن 12 معیار زیر برای ارزیابی موسسات در نظرگرفته شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- رعایت ضوابط (مندرج در اساسنامه جامعه)

2- محل موسسه

3- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

4- بیمه ومالیات

5- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده

6- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

7-  استخدام کارکنان

8- آموزش کارکنان

9- ارتقای کارکنان

10- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی

11- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روشهای حسابرسی

12- گزارشهای حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده می باشد.

اما علی‌رغم این کوشش‌ها تاکنون رتبه بندی برای موسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته می باشد. بنابـراین در این پژوهش با در نظر داشتن انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، ارتباط آن را با  فرصـت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر موسسات حسابرسی مقایسه می‌کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید