عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

1ضرورت انجام پژوهش:

ارتباطات درون سازمانی که به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها تصریح دارد. از اوایل قرن بیستم اهمیت فوق العاده پیدا نمود. حاکم بودن روابط انسانی[1] مناسب و دوستانه در محیط کار، زمینه ی انگیزش و رشد و توسعه را فراهم می سازد و میل به زیستن و کار و کوشش را افزایش می دهد و در نهایت منجر به مسئولیت پذیری[2]، مشارکت[3] و فعالیت ثمر بخش فرد در راه انجام وظایف محوله و دست یافتن به اهداف سازمان[4] می گردد. در حقیقت، روابط انسانی به عنوان سرمایه ی اجتماعی[5] در کنار سرمایه های طبیعی، تکنولوژی و انسانی، اهمیت فوق العاده یافته می باشد.

پیام عبارت می باشد از شکل عینی شده مفهوم ذهنی مورد نظر فرستنده پیام. پیام ممکن می باشد کلامی و یا غیرکلامی باشد. پیام کلامی به صورت نوشتار و یا گفتار می باشد و پیام غیرکلامی علائم، اشارات و تصاویر هستند که برای ایجاد ارتباط به کار می طریقه و دربرگیرنده حرکت اعضا و اندام و شامل آهنگ، صدا و تصریح هم می گردد، مثل تصویر پرستاری که انگشت خود را بر بینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می کند. البته بایستی بدانیم در همه موارد حرکت یک عضو نمی تواند یک مفهوم جهانی به خود بگیرد. پیام های کلامی به صورت سمعی، بصری، کتبی، سمعی – بصری، بصری – کتبی، سمعی – کتبی تقسیم بندی شده اند که فرستنده پیام موظف می باشد برای فرستادن پیام خود از یکی از فعالیتهای سخن گفتن، کاربرد وسیله مکانیکی برای ارسال پیام، اقدام تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این فعالیتها متناسب با پیامی که می خواهد بفرستد استفادهه کند و گیرنده پیام نیز موظف می باشد جهت دریافت، گوش دادن، نظاره، خواندن یا ترکیبی از این فعالیت ها متناسب با پیام فرستاده شده، را بهره گیری کند.

در تقسیم بندی دیگر برای ارتباط، ارتباطات به دو دسته یک جانبه و دو جانبه تقسیم می شوند:

ارتباطات یک جانبه: هرگاه عکس العمل گیرنده پیام نسبت به پیام ابراز نشود، آن ارتباط را یک جانبه گویند. یعنی در این نوع ارتباط، بازخورد پیام وجود ندارد.

ارتباط دو جانبه: چنانچه محیط به گونه ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درمورد محتوای پیام به اطلاع فرستنده پیام برساند و عملاً چنین کند، به این ارتباط، ارتباط دو جانبه می گویند. ممکن می باشد ارتباط دو جانبه در محیطی تبدیل به ارتباط یک جانبه گردد، به این شکل که هرگاه فرستنده پیام مطالب دشوار، کسل کننده یا بیش از حد تخصصی ارائه دهد، تا زمانی که گیرندگان، قادر به دریافت و درک مفاهیم باشند، بازدهی مثبت می باشد اما هرگاه توان و انرژی گیرندگان برای دریافت و تحلیل ذهنی مفاهیم کاهش یابد در صورتی که فرستنده ادامه بحث را برای زمان دیگری بگذارد ارتباط دو جانبه باقی می ماند اما در صورتی که به ادامه بحث بپردازد، اتباط یک جانبه می گردد.

به هرحال بایستی توجه داشت همانند بسیاری از مفاهیم مدیریت، ارتباطات را می توان یک فرایند در نظر گرفت و اگر قرار باشد ارتباطات واقعی وجود داشته باشد، بایستی فرایند دو طرفه باشد. در حقیقت ارتباط یک جانبه نباید وجود داشته باشد. از لحاظ اصولی، این فرایند نیاز به یک فرستنده دارد که پیام را از طریق یک کانال به گیرنده انتقال می دهد. گیرنده، پیام را دریافت می کند و سپس بازخورد آن را بر می گرداند.

[1] Human Relations

[2] Responsibility

[3] Communion

[4] Organizational goals

[5] Social Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد